www.svmontalt.cat
Presentació de sol·licituds fins al 22 de novembre

JustíciaL'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha obert el termini de presentació de candidatures per a jutge o jutgessa de pau substitut/a, que s'acabarà el dimecres 22 de novembre. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila (C/ Sant Antoni, 13), en horari d'atenció al públic.

La convocatòria es porta a terme amb motiu de l'acabament del mandat de l'actual jutgessa de pau substituta.

Les persones interessades en presentar la seva candidatura hauran d'omplir una instància de sol·licitud i acompanyar-la amb la següent documentació:

  • Currículum vitae, especificant l'activitat professional que s'exerceix en l'actualitat.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes d'incapacitat a les quals es refereix l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als arts. 389 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

La durada del càrrec, conforme amb l’art. 101 i següents de la Llei Orgànica 6/85 d’1 de juliol del Poder Judicial, serà de quatre anys des del seu nomenament.

Procediment nomenament jutge de pau substitut

Procediment nomenament jutge de pau substitut

Fitxer: BOPB_PROCEDIMENT_NOMENAMENT_JUTGE_PAU_SUBSTITUT.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 124,39 kB

Publicat el 31.10.2017