www.svmontalt.cat
Portada > Comissió Informativa de Ple
 • ATRIBUCIONS: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple de la corporació, així com els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del Ple, sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió informativa específica.
 • MEMBRES:
  • President: l’alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU)
   Substitut: Enric Miralles i Torres (CiU)
  • Vocals:

   Amadeu Clofent i Rosique (CIU)
   Substituta: Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU)

   Jaume Arcos i Vinyals (9SV)
   Substitut: Jaume Gumà i Noel (9SV)

   Enric Pardo i Matas (ERC)
   Substituta: Berta Sala i Casanovas (ERC)

   Benito Pérez i González (C's)

   Xavier Sandoval i Carrillo (PSC)

   Jacobo García-Nieto Videgaín (PP)

Actuarà com a Secretari: el del la Corporació o membre que legalment el substitueixi

 • RÈGIM DE SESSIONS: celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària, a les 19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.
 • RÈGIM DE VOTACIONS: la votació dels acords de la Comissió Informativa seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:
  • Alcalde-president - CiU: tres vots
  • CIU: tres vots
  • 9SV: dos vots
  • ERC: dos vots
  • C'S: un vot
  • PSC: un vot
  • PP: un vot