Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Govern Obert i Transparència > Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups polítics
Botó que mostra/amaga menú lateral
Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups polítics
Document vigent a data d'avui


Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

 • RETRIBUCIONS

  Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d’assumir el pagament de les quotes.

  Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
 • INDEMNITZACIONS

  Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
 • ASSISTÈNCIES

  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

 • ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

  Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.

ACORDS DE PLE RELATIUS A AQUEST TEMA (2015-2019)

 • El Ple va aprovar en sessió extraordinària celebrada el 2 de juliol de 2015 les retribucions, indemnitzacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals per al mandat 2015-2019.
 • El Ple, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2015, va aprovar la creació del Consell de Govern, format per tots els membres de l'Equip de Govern, com a òrgan consultiu i assessor de l’Alcaldia sobre les matèries que aquesta ha delegat en regidors de l’Equip de Govern. En el mateix Ple, els tinents d’Alcalde van renunciar expressament a percebre la retribució que els correspondria per l’assistència al Consell de Govern, entenent que ja obtenen una retribució suficient per l’assistència a la Junta de Govern Local. 
 • El Ple, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2015, va aprovar la modificació de la dedicació de l’alcalde-president arrel del seu nomenament com a president del Consell Comarcal del Maresme, quedant de la següent forma: dedicació parcial del 75% amb una retribució bruta de 2.401,71 euros/mes x 14 pagues
 • El Ple, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2016, va aprovar una nova modificació de la dedicació de l’alcalde, la qual va passar a ser la següent i actual: dedicació parcial del 67% amb una retibució bruta de 2.153,57 euros/mes x 14 pagues.


DEDICACIONS  ACTUALS

 • Miquel Àngel Martínez i Camarasa, alcalde de la corporació: dedicació parcial del 67% amb una retribució bruta de 2.153, 57 euros/mes (14 pagues)


ASSISTÈNCIA A SESSIONS

 • Sessions de Ple: 250 euros/sessió
 • Sessions de la Junta de Govern: 275 euros/sessió 
 • Sessions Consell de Govern: 275 euros /sessió
 • Sessions de les Comissions Informatives de Ple: 100 euros/sessió  
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^