Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Actes de la Junta de Govern Local

Les actes de la Junta de Govern Local, conforme al caràcter no públic de les seves sessions, no seran objecte de publicació a la web municipal prenent en consideració les directrius fixades per l´Agència Catalan de Protecció de dades.

NORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Segons el dictamen de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la publicació de les actes de la Junta de Govern Local a la web municipal, les sessions d'aquest òrgan no tenen caràcter públic, d'acord amb el que estableixen els articles 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 156.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i per aquest motiu considera que resulta improcedent amb tota la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal la publicació a través de la web de les actes de la Junta de Govern Local.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d'aquests a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació.

Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter personal, només podran tenir accés a les actes de la Junta de Govern Local aquelles persones que estiguin legitimades d'acord amb la legislació aplicable. A aquests efectes, caldrà tenir present el règim d'accés de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta doctrina s'ha de fer extensiva també a l'ordre del dia de la Junta de Govern Local i a la publicació dels acords de l'esmentada Junta al Tauler d'Edictes de la Corporació, d'acord amb el que estableix l'art. 229.2 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^