Escut de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
Perfil de Contractant

L'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre dels contractes del sector públic, configura el Perfil de Contractant, com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el Perfil del Contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s'eleven aquestes a definitives.

El Perfil del Contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al Perfil del Contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació

Documentació relativa a la contractació pública

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Plec de Clàusules Administratives Generals Tipus


Més informació: Àrea de Secretaria
Telèfon: 93 791 05 11
Correu electrònic: secretaria@svmontalt.cat

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Telèfon 93 791 05 11 - Fax 93 791 29 61

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona