www.svmontalt.cat
Portada > Alcaldia > Consorci Museu del Pessebre de Catalunya

            Pàgina en construcció,  disculpeu les molèstiesEl Consorci es constituí a iniciativa de l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, del Consell Comarcal del Maresme i de la Federació Catalana de Pessebristes i té el seu domicili social a l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Objecte i Finalitat

El Consorci del Museu del Pessebre de Catalunya té per objecte el recull, conservació i manteniment per a la seva exposició, de qualsevol material o documentació referits al pessebre i al pessebrisme a Catalunya, així com les figures de pessebre.

Representació i Govern

La representació, el govern i l´administració de la Fundació correspon al Patronat que està format per un màxim de 9 membres:

  • President: L´Alcalde de Sant Vicenç de Montalt
  • El Regidor de Cultura de l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt:
  • Un Pessebrista: Nomenat per l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
  • Dos membres, en qualitat de Vice-President: El representant de Consell Comarcal i el President de la Federació Catalana de Pessebristes.
  • Quatre membres, en qualitat de vocals: En representació de la Federació Catalana de Pessebristes.
  • Secretari: El de l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Al Patronat li correspon l´Administració, gestió, conservació i defensa del Museu de Pessebre de Catalunya.

Sessions

El Patronat es reunirà almenys dues vegades a l´any, a convocatòria del seu President, i podrà reunir-se també amb caràcter extraordinari, ja sigui a iniciativa del President o a requeriment de quatre del Patrons, que hauran de sol·licitar-ho per escrit, amb una antelació de deu dies previs a la data de demanda.

Les sessions es constituiran requerint per a la seva validesa l´assistència de la meitat més un dels membres del patronat, d´ entre els quals és necessària la presència del President, o dels seu substitut,  i del Secretari.

Els acords s´adoptaran per majoris simple, llevat que les disposicions legals exigeixin en algun cas majoria qualificada. En cas d´empat, el vot del President serà diriment.

Publicat el 27.06.2007