www.svmontalt.cat
Portada > Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió Especial de Comptes, de caràcter permanent, és l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

ATRIBUCIONS: la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests  efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

MEMBRES:

President: l’alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU)

Substitut: Enric Miralles i Torres (CiU)

Vocals:

Amadeu Clofent i Rosique (CIU)
Substituta: Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU)

Jaume Gumà i Noel (9SV)
Substitut: Jaume Arcos i Vinyals (9SV)

Enric Pardo i Matas (ERC)
Substituta: Berta Sala i Casanovas

Benito Pérez i González (C'S)

Xavier Sandoval Carrillo (PSC) 

Jacobo García-Nieto i Videgaín (PP)

Actuarà com a secretari: el de la corporació o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS: celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’alcalde.

RÈGIM DE VOTACIONS: la votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

Alcalde-president - CiU: tres vots

CiU: tres vots

9SV: dos vots

ERC: dos vots

C's: un vot

PSC: un vot

PP: un vot