Escut de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
L'Ajuntament
Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió Especial de Comptes, de caràcter permanent, és l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

ATRIBUCIONS: la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests  efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

MEMBRES:

President: l’alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU)

Substitut: Enric Miralles i Torres (CiU)

Vocals:

Amadeu Clofent i Rosique (CIU)
Substituta: Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU)

Jaume Gumà i Noel (9SV)
Substitut: Jaume Arcos i Vinyals (9SV)

Enric Pardo i Matas (ERC)
Substituta: Berta Sala i Casanovas

Benito Pérez i González (C'S)

Xavier Sandoval Carrillo (PSC) 

Jacobo García-Nieto i Videgaín (PP)

Actuarà com a secretari: el de la corporació o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS: celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’alcalde.

RÈGIM DE VOTACIONS: la votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

Alcalde-president - CiU: tres vots

CiU: tres vots

9SV: dos vots

ERC: dos vots

C's: un vot

PSC: un vot

PP: un vot

 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Telèfon 93 791 05 11 - Fax 93 791 29 61

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona