Escut de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
capçalera
L'Ajuntament
Comissió Informativa d'Urbanisme

La Comissió Informativa d'Urbanisme, aquest mandat 2015-2019, queda formada per:
 
 • President: Miquel Àngel Martínez i Camarasa, alcalde (CiU)
  Substitut: Amadeu Clofent i Rosique (CiU)
 • Vocals:
  • CiU: Enric Miralles i Torres
   Substitut: Robert Subirón i Olmos 
  • 9 SV: Jaume Gumà i Noel
   Substitut: Jaume Arcos i Vinayls  
  • ERC: Enric Pardo i Matas
   Substituta: Berta Sala i Casanovas 
  • C's: Benito Pérez i González
  • PSC: Xavier Sandoval Carrillo
  • Partit Popular: Jacobo García-Nieto i Videgaín
 • Secretari: TAG de l'Àrea d'Urbanisme o membre que legalment el substitueixi
La comissió Informativa d´Urbanisme és un òrgan col·legiat municipal de caràcter informatiu i no resolutori.


Atribucions

Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d'informes en les següents matèries:

 • Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans Parcials, Plans Especials, així com els projectes d'equidistribució destinats a l'execució del planejament. Qüestions d'interès que afectin al nostre Municipi, per planejament aprovat per altres.
 • Execució de l'edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i grans reformes d'habitatges consolidats.
 • Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe.
Règim de Sessions

La Comissió Informativa d'Urbanisme celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les set de la tarda, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per l'Alcaldia.

Règim de Votacions

La votació dels acords de la Comissió Informativa d'Urbanisme seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • Alcalde-president - CiU: tres vots
 • CiU: tres vots
 • 9 SV: dos vots
 • ERC: dos vots
 • C's: un vot 
 • PSC: un vot
 • PP: un vot
 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Telèfon 93 791 05 11 - Fax 93 791 29 61

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona