www.svmontalt.cat
La mercantil “PROMOCIONS CAN RAMS 2004, S.L.”, en la seva condició de propietari únic, ha presentat per a la seva aprovació, el projecte de reparcel•lació del polígon III, Unitat d´Actuació F del Pla Parcial número 6 “Riera del Gorg” per a la seva tramitació d´acord amb els articles 35 i 32.1 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, aprovat per Decret 287/2003, de 4 de novembre.

En compliment del que assenyala l´article 32.1 del Reglament parcial, s´obre un termini d´exposició pública d´un mes a comptar des de la publicació d´aquest Edicte en el BOPB, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l´expedient en dies i hores d´oficina i presentar les reclamacions i/o suggeriments que consideri escaients.

Sant Vicenç de Montalt, 20 de gener de 2006.

EL REGIDOR DELEGAT D´URBANISME,
Sgt.: Miquel À. Pigem i de las Heras.

Publicat el 06.02.2006