X
Horari d'hivern de l'OAC
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Comissió Especial de Comptes
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió Especial de Comptes, de caràcter permanent, és l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

ATRIBUCIONS: la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests  efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

La funció d'aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetinc a l'aprovació del Ple. 

MEMBRES:

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carillo 

Substitut: Sr. Enric Miralles i Torres, 3r Tinent d'Alcalde 

Vocals:

 • Sr. Cristian Garralaga Alonso (CiU)
 • Sra. Ma. lluïsa Grimal i Colomé, 2a Tinent d'Alcalde (Regidora no adscrita)
 • Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)
 • Sr. Enric Miralles i Torres, 3r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)
 • Sra. Gemma Duran i Franch (Regidora no adscrita)
 • Sr. Robert Subirón i Olmos (Regidor no adscrit)
 •    Sr. Jaume Gumà i Noel (9SV)

   Substitut: Sr. Jaume Arcos i Vinyals (9SV)

 • Sr. Enric Pardo i Matas (ERC)

   Substituta: Sra. Berta Sala i Casanovas

 • Sr. Benito Pérez i González (C'S)
 • Sr. Francesc Guillem i Molins (PP)

Actuarà com a Secretari: el de la corporació o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS

La votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • Alcalde President: un vot
 • CiU: un vots
 • 9SV: dos vots
 • ERC: dos vots
 • C's: un vot
 • PP: un vot
 • Regidors/res no adscrits/es: un vot cadascun/a
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^