X
Música & Drinks
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Llicència d'Obres Menors
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital), emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial sense cita prèvia però si voleu evitar esperes innecessàries podeu demanar reserva d'hora per a realitzar el vostre tràmit en aquest ENLLAÇ.

  Descripció
  Obtenir la preceptiva autorització per a la realització d´obres que per volum, importància o pressupost, sigui considerada com obra menor: obres de  reforma que afectin elements estructurals o proposin una nova distribució, augment de construcció auxiliar, adequació topogràfica, contenció de terres, etc.

  Qui la pot demanar?
  El promotor de l'obra, ja sigui aquest el constructor, el propietari o el llogater de la finca.

  Documentació que cal presentar

  Model general d'instància  (cal  indicar el tipus d'obra i la ubicació)

  Model específic d'autoliquidació de taxes

  Podeu obtenir la carta de pagament i pagar les taxes (autoliquidació) en aquest ENLLAÇ

  Pressupost del cost de les obres.

  En determinats supòsits pot caldre:
  Assumeix tècnic de l'obra, visat.
  Estudi de seguretat i salut.
  Dues còpies del projecte bàsic visat.

  Tràmit que seguirà
  Presentació de la sol·licitud correctament omplerta juntament amb la documentació anteriorment assenyalada al Registre General de l'Ajuntament (OAC), i pagament de la corresponent autoliquidació de taxes.

  Lliurament de la documentació a Urbanisme i obertura de l'expedient corresponent.

  La sol·licitud i la documentació presentada se sotmeten a informe dels Serveis Tècnics Municipals, els quals l'examinen i emeten l´informe pertinent.
  Si l´informe no és favorable, a causa de l´existència d´anomalies en la documentació presentada, es requereix a l´interessat per tal que aquesta sigui esmenada en el termini de 10 dies. Esmenada la documentació, torna a ser sotmesa a informe dels Serveis Tècnics Municipals.
  Si l´informe és favorable, el regidor d´Urbanisme emet la corresponent resolució, que es notifica per correu a l´interessat.
   
  Document informatiu referent a l'efecte del Silenci Administratiu

  Impostis i taxes
  Segons les Ordenances Fiscals Vigents

  Termini de resolució
  1 MES

  Observacions
  En cas d'ocupació de la via pública per motiu de les obres, s'haurà de sol·licitar i liquidar la taxa o preu públic corresponent.

   

 • Marc legal

  Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´urbanisme.
  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.
  Ordenances Fiscals Vigents.

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^