X
Revetlla de Sant Joan
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
En exposició pública el projecte de reparcel·lació d'unes finques en el c/ Alzines
Edicte publicat en el DOGC, número 4691, pàgina 34629 i següents, de 4 d'agost de 2006. El present edicte restarà en exposició pública fins el 5 de setembre de 2006.
El Regidor Delegat d´Urbanisme, per resolució de data 8 de maig de 2006, va aprovar inicialment el PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ D´UNES FINQUES EN EL CARRER ALZINES, les quals es transcriuen a continuació:

“ANTECEDENTS:

L´Advocat IGNASI SUBIRACHS GINER, que actua com a mandatari verbal de les mercantils PATRIMONIOS DEL MARESME, S.A. i PATRIMONIAL ONCE, S.A., va presentar en data 5 de desembre de 2005, amb R.E. número 6241, un projecte de regularització de finques a l´empara de l´article 34 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament Parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març.

A la instància de presentació del projecte de regularització de llindars i a la memòria descriptiva, s´assegura que es redueix la superfície real de determinades parcel•les.

Tot examinant el quadre comparatiu de superfícies registrals i reals, es constata que es manté la superfície de les finques registrals 2.972, 2.970 i 4.465; que es redueix la superfície de la finca 3.942 de 5.065 m2., a 1.630 m2., i que s´augmenta la superfície de la finca 2.677 de 200 m2., a 963 m2.

La zonificació de les finques objecte d´aquest informe, és ciutat jardí, clau 4c., amb els següents paràmetres urbanístics:

Art.110.- EDIFICABILITAT
La intensitat màxima d´edificació per parcel·la es fixa en 0,40 m2 de sostre per m2 de sòl.

Art.111.- CONDICIONS D´EDIFICACIÓ
1. La parcel·la mínima es fixa en 800 metres. S´admeten parcel·les de 600 m2 escripturades amb anterioritat a l´aprovació inicial de les Normes.
2. El percentatge màxim d´ocupació de parcel·la per edificació serà del 20%.
3. Es fixa una circumferència mínima inscrivible en la parcel·la, el diàmetre de la qual serà inferior de 20 metres i un front mínim a vial de 20 metres.
4. L´alçària màxima es fixa en 7 metres, corresponents a planta baixa més 1 planta-pis.
5. L´alçària lliure mínima entre plantes es fixa en 2,50 metres.
6. Les separacions de les partions de la parcel·la seran de 5 metres respecte del front del vial i de 4 metres respecte de la resta.
7. Es permeten els edificis auxiliars, amb una ocupació de la parcel·la que no ultrapassi el 4% i una alçària màxima de 3,50 metres.
8. El volum màxim per unitat d´edificació serà de 192 m3 i el sostre màxim serà de 650 m2.

Cal dir que, d´acord amb la documentació gràfica que forma part del projecte, la finca registral 2.677, no és susceptible d´edificació, en no complir amb els paràmetres mínims que han estat transcrits.

S´ha d´afegir que, amb el projecte presentat, tot i augmentar-se la superfície de la finca, no és susceptible d´edificació en no complir amb la resta de paràmetres; circumferència inscrivible i front mínim a vial.

Per últim, cal fer constar que la finca registral 2.677, constitueix l´únic accés, privat, de la resta de finques registrals objecte, també del projecte.

FONAMENTS JURÍDICS:

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme.
Article 118
Objecte de la reparcel·lació
1. El sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació, d'acord amb el planejament urbanístic.
4. S'han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de reparcel·lació econòmica, els de reparcel·lació voluntària, els de regularització de finques i els de reparcel·lació que afectin una única persona propietària o diverses en proindivís, i també els supòsits en què la reparcel·lació és innecessària.
Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

Article 34
Regularització de finques
(Desplegament de l'article 118.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

La reparcel·•lació es pot aplicar, malgrat que no calgui la redistribució material dels terrenys als efectes del repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues de l'ordenació urbanística, quan sigui necessari regularitzar la configuració de les finques, a fi d'ajustar-la a les exigències del planejament.

S'entén per regularització de finques la definició de les noves partions de les finques afectades, d'acord amb el planejament, sempre que no se n'afecti el valor en una proporció superior al 15% ni les edificacions existents, sens perjudici de les compensacions substitutòries en metàl•lic.

La regularització es podrà dur a terme per illes completes o bé per parts d'illes i es pot acordar en qualsevol moment, d'ofici o bé a instància d'una part interessada.

Els projectes de regularització de finques es componen dels documents següents:

Memòria justificativa.
Relació de propietaris i interessats afectats.
Plànol parcel·lari d'informació a escala adequada.
Plànol de finques regularitzades, a la mateixa escala del plànol precedent.
Compte de compensacions econòmiques, si escau.
Les certificacions registrals de titularitat i càrregues i, en el cas de finques no immatriculades, els testimonis dels títols justificatius.
El projecte es tramita d'acord amb l'article 113.2 de la Llei.

L'accés al Registre de la propietat de la nova configuració física de les finques inscrites es produeix amb l'aprovació definitiva prèvia de l'expedient i amb la certificació corresponent per part de l'administració actuant, una vegada aquella sigui ferma en via administrativa.

El sol·licitant no adjunta les certificacions registrals.

L´article 34 del Reglament és clar quan permet la possibilitat de regularitzar la configuració de les finques a fi d'ajustar-la a les exigències del planejament.

D´altra banda, la finca que augmenta la seva superfície, com s´ha esmentat, constitueix l´únic i privat accés de la resta de finques registrals i qualsevol actuació hauria de representar la vinculació ob rem a les finques a les quals, en la seva qualitat d´accés, ha donat drets edificatoris en els percentatges respectius i no seguir com a propietat privada independent de la resta de finques.

Per tot el que ha estat esmentat, s´informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència sempre i quan s´aportin les certificacions registrals de les finques i la parcel·lació vagi vinculada a la constitució d´una servitud de la finca registral 2.677 com a predi servent vers les finques registrals 2.972, 2.970,, 4.465 i 3.942 com a predis dominants.”

Aquesta aprovació va ser publicada en data 13 de juny de 2006 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número 140/Pàg. 75. Per tant i en compliment de l´article 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol, s´obre un termini d´exposició pública d´un mes a comptar des de la publicació en el DOGC, perquè qualsevol persona pugui presentar les al.legacions i/o suggeriments que considerin escaients.

Transcorregut aquest termini sense cap reclamació l´expedient s´entendrà aprovat definitivament.

Sant Vicenç de Montalt, 19 de juliol de 2006.

EL REGIDOR DELEGAT D´URBANISME,

Miquel Angel Pigem de las Heras.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 07.08.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^