X
Mesures Covid gener 2021
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Comunicació prèvia d'obres mínimes
 • IMPORTANT: A causa de la crisi sanitària les tramitacions s’han de realitzar de manera telemàtica (amb certificat digital),emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania només presta atenció presencial en casos excepcionals i cal demanar cita prèvia trucant al 93 791 05 11.

  Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l’inici o modificació de totes aquelles obres mínimes susceptibles de control municipal.

  Obres subjectes al règim de comunicació prèvia:

  • Canvi de rajoles de banys i cuines sense enderrocar envans.
  • Canvi d’instal·lacions d’aigua i electricitat.
  • Canvi de sanitaris.
  • Canvi de fusteria interior.
  • Canvi de fusteria exterior sense modificació de forats.
  • Instal·lacions d’aire condicionat fins 1600 frigories de potència sense ocupar la via pública.
  • Barbacoes
  • Armaris
  • Reparacions no estructurals de coberta.
  • Arrebossats i pintats de façanes en edificis que no requereixin bastida de més de dues plantes. 
  • Col·locació de reixes a les finestres, sense modificar-ne les mides, ni crear perfils sortints.
  • Instal·lació d’antenes.
  • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior dels solars, sempre que no suposi la destrucció de jardins existents o la tala d’arbres.
  • Canvi de teules o enrajolats.
  • Instal·lació o substitució de persianes, baranes o similars.
  • Reparació de la repisa del balcó.
  • Canvi de graons de les escales.
  • Altres similars 


  Qui el pot demanar?

  La persona titular de l’obra, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

  Com es pot tramitar?

  Presencialment: Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a l'OAC de l'Ajuntament.

  Documentació que cal presentar


  Tramitació que seguirà:

  Presentació de la documentació en el registre general i sotmetiment d’una comprovació per part dels Serveis Tècnics.

  Segons Ordenança fiscal, s’haurà de dipositar una fiança per gestió de residus per un import de 150€, indicant el número de registre d’entrada i el motiu pel qual es diposita en algun d'aquests comptes:

  BANKIA: ES05 2038 8980 21 6400000653

  CAIXABANK: ES14 2100 1372 90 0200000679.

  Aquesta fiança serà retornada un cop es presenti comprovant de la deixalleria.

  Observacions:

  L’actuació comunicada quedarà legitimada a partir del moment de la presentació de la comunicació al Registre General i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable. La comunicació tindrà una vigència de  6 mesos, transcorreguda la qual, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, cal efectuar una nova comunicació.

  En cas d’ocupació de la via pública per motiu de les obres, s’haurà de sol•licitar autorització i la corresponent liquidació de les taxes.

  Més informació:

  La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

  La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi  o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.

  Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.

  Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

  En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Preu:

  Segons les ordenances fiscals vigents 

 • Marc legal
  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^