www.svmontalt.cat
Portada > Serveis generals > Hisenda i Gestió Econòmica > Liquidacions pressupostàries


Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre. La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l’Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

En aquest espai anirem penjant els diferents documents de la liquidació dels pressupostos anuals de la corporació.