Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Dijous, dia 28, ple ordinari a les 8 de la tarda > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, dia 28, ple ordinari a les 8 de la tarda

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correu electrònic alcaldia@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 28 de febrer de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA


PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATES 25 D´OCTUBRE DE 2007, 13 DE DESEMBRE DE 2007 I 7 DE FEBRER DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D´ERRORS DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DE L´IMPOST D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN RELACIÓ A LA CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE BAIXA DE L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT DEL CONSORCI PER LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

SISÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D´ÚS DEL CENTRE CÍVIC “EL GORG” DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACORD EXPRÉS D´INICI D´UN PROCEDIMENT DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA PER AIXECAMENT DE CÀRREGUES REGISTRALS (FINCA NÚMERO 7259 DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT 4 MATARÓ, POSTERIORMENT SEGREGADA EN 4 FINQUES INDEPENDENTS).

VUITÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE FEBRER DE 2008, QUE APROVA L´ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT (XBMQ) 2008-2011.

NOVÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET DE L´ALCALDIA DE DATA 12 DE FEBRER DE 2008 QUE RESOL CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D´AJUTS PER A L´ANY 2008 DESTINATS A LA IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIES I ALTRES EQUIPAMENTS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS QUE ATORGA L´AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES D´AIGUA POTABLE PRESENTADA PER SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.

ONZÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL VIAL DEL SOT DEL CAMP ENTRE EL CAMÍ DEL PADRÓ I LA CARRETERA BV-5034.

DOTZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE CAN RAMS (POLÍGON III PP RIERA DEL GORG).

TRETZÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET DE L´ALCALDIA DE DATA 19 DE FEBRER DE 2008 PEL QUAL ES SUBSTIUTUEIX PUNTUALMENT EL SENYOR JAVIER TRAPÉ I PUIG PEL SENYOR MIQUEL PUJOL I RAMON A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DE TERMES MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT ANDREU DE LLAVANERES.

CATORZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2006.

QUINZÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL I DE L´ACORD DE CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL FUNCIONARI EN RELACIÓ A L´AJUT PER CANVI D´ULLERES.

SETZÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET DE L´ALCALDIA DE DATA 14 DE FEBRER DE 2008 QUE APROVÀ CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D´OBRES I SERVEIS (PUOSC) CORRESPONENT AL PERÍODE 2008-2012.

DISSETÈ. PRECS I PREGUNTES.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde-president

Sant Vicenç de Montalt, 22 de febrer de 2008 

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 22.02.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^