Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Dijous, dia 26 a les 8 del vespre,  Ple ordinari del mes de juny

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat
El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 26 de juny de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER AL 2009.

CINQUÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2008.

SISÈ. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES.

SETÈ. ACORD EN RELACIÓ AMB LA SOL•LICITUD PRESENTADA PER A OPTAR A LA PLAÇA DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT I DESIGNACIÓ DIRECTA, SI ESCAU, DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES A L´APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA 51 REGULADORA DE LA PUBLICITAT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I SI ESCAU, LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER L´ASSOCIACIÓ D´AMICS I AMIGUES DE L´ORIOLA PER FORMAR PART DEL CONSELL SECTORIAL D´EDUCACIÓ.

DESÈ. PRECS I PREGUNTES.

Sant Vicenç de Montalt, 20 de juny

L'alcalde,
Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 20.06.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^