Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Dijous, dia 27 a les 8 del vespre, Ple ordinari > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, dia 27 a les 8 del vespre, Ple ordinari

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 27 de novembre de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 30 D´OCTUBRE DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SENYOR ENRIC MIRALLES TORRES.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACORD DE COL•LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, L´ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ELS XURRAVINS I LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL•LICITUD PRESENTADA PER PART DEL SENYOR JOAN PUIG TERRADAS PER FORMAR PART DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT.

SISÈ. APROVAR, SI ESCAU, LA IMPROCEDÈNCIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE CONSERVACIÓ DEL PADRÓ.

SETÈ. DONAR PER ACOMPLERTES, SI ESCAU, LES CONDICIONS DEL PLE DE DATA 24 DE JULIOL DE 2008 EN RELACIÓ A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PP13 GOLF MARESME.

VUITÈ. RESOLUCIÓ LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL PASSEIG SANT JOAN (CLASPUNT).

NOVÈ. APROVAR, SI ESCAU, LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L´EXPROPIACIÓ DEL PROJECTE DE PEATONALITZACIÓ DEL PASSEIG MARQUÈS CASA RIERA I NOTIFICACIÓ ALS PROPIETARIS.

DESÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2008.

ONZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2007.

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES.

Sant Vicenç de Montalt, 25 de novembre de 2008

L'alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 25.11.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^