X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Exposició pública del projecte bàsic de remodelació de la Piscina Municipal
El Regidor d´Urbanisme, mitjaçant resolució de data 3 de gener de 2006, va aprovar, amb caràcter inicial, el projecte bàsic de remodelació de les instal•lacions de la Piscina Municipal.

En compliment de l´article 37 del Reglament d´Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, s´exposa al públic el projecte aprovat pel termini de trenta dies a comptar del següent hàbil al de la publicació d´aquest edicte en el BOPB, als efectes que, qualsevol persona interessada, pugui presentar les al•legacions i/o suggeriments que consideri escaients.

Transcorregut l´esmentat termini sense que s´hagin presentat al•legacions ni suggeriments, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Sant Vicenç de Montalt, 9 de gener de 2006.

EL REGIDOR D´URBANISME,
Sgt.: Miquel Àngel Pigem i de las Heras.

Publicat el 23.01.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^