X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Aprovació inicial del projecte de regularització de llindars (Golf Maresme)
jEl Regidor Delegat d´Urbanisme ha dictat resolució d´aprovació inicial del projecte de regularització de llindars de la parcel•la 195-202 del sector 13 PPO “Golf Maresme”.

En compliment del que estableix l´article 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, s´obre un termini d´exposició pública d´un mes, comptador a partir del primer dia hàbil al de la publicació d´aquest Edicte en el BOPB perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al•legacions i/o suggeriments que consideri escaients.

Transcorregut el termini d´exposició pública sense que s´hagi presentat cap al•legació ni suggeriment, el projecte s´entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nova resolució.

Sant Vicenç de Montalt, 20 de gener de 2006.

EL REGIDOR DELEGAT
D´URBANISME,
Sgt.: Miquel À. Pigem i de las Heras.

Publicat el 06.02.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^