X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Dijous dia 25, el Ple ordinari d'abril
Podeu escoltar el Ple en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM, mitjançant internet des de la web municipal i també a través del mòbil o tablet.


Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d'antelació mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o bé a través dels correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat o comunicacio@svmontalt.cat

El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 25 d´abril a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE MARÇ DE 2013.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 D´ABRIL  DE 2013 PEL QUAL ES MODIFIQUEN ELS ARTICLES 5È I 6È DE L´ORDENANÇA NÚMERO 22 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D´ESCOLA BRESSOL.

QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D´APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L´ACORD MARC D´HOMOLOGACIO DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PELS  ENS LOCALS ASSOCIATS AL CONSORCI LOCALRET, PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS (VEU, MÒBIL, DADES )  MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA,  I DE FORMA AGREGADA ALS MUNICIPIS I LES SEVES FORMES DE GESTIÓ DIRECTA.

CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D´ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE L´ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 2011-2012.

SISÈ.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PER A L´AUTORITZACIÓ DE LA DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS.

SETÈ. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L´INFORME EMÈS PER LA SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 D´ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D´ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

VUITÈ. PROPOSTA D´ACORD AL PLE PER A LA CREACIÓ D´UNA COMISSIÓ I L´INICI DE CONTACTES PER A LA “SOBIRANIA FISCAL” PER DISSENYAR EL FULL DE RUTA PER TAL D´ARRIBAR A UNA PROPOSTA D'ACORD AL PLE.

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

L'alcalde

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 23.04.2013

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^