X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Gestió dels Residus de la Construcció
El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, aprovà provisionalment l´Ordenança reguladora de la Gestió dels residus procedents de la construcció. La qual cosa s´exposa al públic durant un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l´anunci d´exposició en el Butlletí Oficial de la Província, a efectes de possibles reclamacions. Transcorregut el termini d´exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l´Ordenança s´entendrà aprovada definitivament, havent-se de publicar l´acord d´aprovació definitiva amb el text íntegre de l´Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.


Sant Vicenç de Montalt, 6 de febrer de 2006

L´alcalde
Lluís Bisbal i Pujol

Publicat el 15.02.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^