Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Comissió Especial de Comptes
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Especial de Comptes

ATRIBUCIONS
La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

La funció d'aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

MEMBRES

 • President: L‘alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina
 • Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola
 • Vocals:
  • Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit)
  • Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM)
  • Sra. Esther Padilla Enriquez (PSC)
  • Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries)
  • Sra. Laia Sorribes Valls (ERC)
  • Sr. Benito Pérez González (C’s)
  • Sra. Maria Villalta Morro (9SV)
  • Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit)
  • Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit)
  • Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit)
  • Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit)
 • Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS
La votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa.

 • President: 1 vot
 • JxSVM: 2 vots
 • PSC: 1 vot
 • Primàries: 1 vot
 • ERC: 1 vot
 • C's: 1 vot
 • 9 SV: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^