X
Vine a veure la final de l'Eurocopa 2024 a la zona esportiva
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació vigent
Portada > Comissió Especial de Comptes
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Especial de Comptes

ATRIBUCIONS
La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

La funció d'aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

MEMBRES

 • President: L‘alcalde, Javier Sandoval Carrillo (SEMPRE SANTVI)
 • Substituta:  Mati Pérez Salvatierra (SEMPRE SANTVI)
 • Vocals: 
  • Mònica Comas Figueras (SEMPRE SANTVI)
   Substitut: Javier Granados Ortega (SEMPRE SANTVI)
  • Miquel Àngel Martínez Camarasa (JUNTSxSVM
   Substituta: Yolanda pajares Furnó  (JUNTSxSVM)
  • Sergi Rabat Fajardo (SOM-HI)
   Substituta: Maria Villalta Morro (SOM-HI)
  • Antonio Rocamora Trias (PARTIT POPULAR)
   Substituta: Elisa de Mata Arnaldo (PARTIT POPULAR)
  • Amadeu Clofent Rosique (JUNTSxCATALUNYA)
 • Actuarà com a secretari/ària: L’interventor/a o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS
La votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa.

 • President: un vot.
 • SEMPRE SANTVI: quatre vots.
 • JUNTSxSVM: tres vots.
 • SOM-HI: dos vots.
 • PARTIT POPULAR: dos vots.
 • JUNTSxCATALUNYA: un vot.


OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^