X
Reserva d'entrades Festa Major Estiu 2021
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Comissió Especial de Comptes
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió Especial de Comptes, de caràcter permanent, és l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.

ATRIBUCIONS: la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests  efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.

La funció d'aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetinc a l'aprovació del Ple. 

MEMBRES: (pendent d'actualització)

President:  

Substitut:  

Vocals:

Actuarà com a Secretari: el de la corporació o membre que legalment el substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS

La votació dels acords de la Comissió Especials de Comptes seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa.

  • President: un vot
  • JxSVM: 3 vots
  • PSC: 3 vots
  • Primàries: 1 vot
  • ERC: 1 vot
  • 9 SV: 1 vot
  • C's: 1 vot
  • Regidors no adscrits (2): 1 vot cadascun
  • CUP: 1 vot
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^