X
Concurs pessebres 2021
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > Govern Obert i Transparència > Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups municipals
Botó que mostra/amaga menú lateral
Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups municipals
Legislatura 2019-2023


Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.


Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

 • RETRIBUCIONS

  Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d’assumir el pagament de les quotes.

  Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
 • INDEMNITZACIONS

  Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
 • ASSISTÈNCIES

  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

 • ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

  Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.ASSISTÈNCIA A SESSIONS

 • Sessions de Ple de la Corporació: 250 euros/sessió
 • Sessions de la Junta de Govern Local: 275 euros/sessió 
 • Sessions Consell de Treball: 275 euros /sessió
 • Sessions de les Comissions Informatives de Ple: 100 euros/sessió  
 • Sessions de la resta de Comissions informatives

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 

La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de les seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una quantitat fixa per cada formació política de 58,70 EUROS i una quantitat de 151,20 EUR per cada regidor de la formació. Atesa la modificació de la composició del grup municipal de CiU a causa de l'abandó de 5 regidors/es d'aquest grup que passen a ser regidors/es no adscrits/es, varia la quantitat mensual assignada, quedant el repartiment total de la següent manera:

CIU :        209,90 euros/mes 

9SV:         361,10 euros/mes

ERC:        361,10 euros/mes

PSC:         209,90 euros/mes

C’s:           209,90 euros/mes

PP:           209,90 euros/mes

Regidors/es no adscrits/es: 209,90 euros/mes

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^