X
Reserva d'entrades Festa Major Estiu 2021
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > Govern Obert i Transparència > Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups municipals
Botó que mostra/amaga menú lateral
Retribucions dels càrrecs electes i assignacions als grups municipals
Legislatura 2015-2019


Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.


Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

 • RETRIBUCIONS

  Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d’assumir el pagament de les quotes.

  Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
 • INDEMNITZACIONS

  Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
 • ASSISTÈNCIES

  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

 • ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

  Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.

ACORDS DE PLE RELATIUS A AQUEST TEMA (2015-2019)

 • El Ple va aprovar en sessió extraordinària celebrada el 2 de juliol de 2015 les retribucions, indemnitzacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals per al mandat 2015-2019.
 • El Ple, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2015, va aprovar la creació del Consell de Govern, format per tots els membres de l'Equip de Govern, com a òrgan consultiu i assessor de l’Alcaldia sobre les matèries que aquesta ha delegat en regidors de l’Equip de Govern. En el mateix Ple, els tinents d’Alcalde van renunciar expressament a percebre la retribució que els correspondria per l’assistència al Consell de Govern, entenent que ja obtenen una retribució suficient per l’assistència a la Junta de Govern Local. 
 • El Ple, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2015, va aprovar la modificació de la dedicació de l’alcalde-president arrel del seu nomenament com a president del Consell Comarcal del Maresme, quedant de la següent forma: dedicació parcial del 75% amb una retribució bruta de 2.401,71 euros/mes x 14 pagues
 • El Ple, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2016, va aprovar una nova modificació de la dedicació de l’alcalde, la qual va passar a ser la següent i actual: dedicació parcial del 67% amb una retibució bruta de 2.153,57 euros/mes x 14 pagues.
 • El Ple Extraordinari Urgent va aprovar en sessió celebrada el 24 de setembre de 2018 les retribucions, indemnitzacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals.
 • El Ple Ordinari en sessió celebrada el 28 de març de 2019 va aprovar la modificació de la dedicació de l'alcalde, passant del 90% a exclusiva.
 • El Ple Ordinari en sessió celebrada el 25 d'abril de 2019 va aprovar la modificació de la indemnització mensual que percep el grup municipal de CiU en haver abandonat aquest grup 5 regidors/es per passar a ser regidors/es no adscrits/es. 


DEDICACIONS  ACTUALS

 • Javier Sandoval Carrillo, alcalde de la corporació: dedicació exclusiva amb una retribució anual bruta de 44.999,92 euros


ASSISTÈNCIA A SESSIONS

 • Sessions de Ple de la Corporació: 250 euros/sessió
 • Sessions de la Junta de Govern Local: 275 euros/sessió 
 • Sessions Consell de Treball: 275 euros /sessió
 • Sessions de les Comissions Informatives de Ple: 100 euros/sessió  
 • Sessions de la resta de Comissions informatives


INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS 

La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de les seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una quantitat fixa per cada formació política de 58,70 EUROS i una quantitat de 151,20 EUR per cada regidor de la formació. Atesa la modificació de la composició del grup municipal de CiU a causa de l'abandó de 5 regidors/es d'aquest grup que passen a ser regidors/es no adscrits/es, varia la quantitat mensual assignada, quedant el repartiment total de la següent manera:

CIU :        209,90 euros/mes 

9SV:         361,10 euros/mes

ERC:        361,10 euros/mes

PSC:         209,90 euros/mes

C’s:           209,90 euros/mes

PP:           209,90 euros/mes

Regidors/es no adscrits/es: 209,90 euros/mes

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^