X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del Polígon III de la Riera del Gorg
La mercantil “PROMOCIONS CAN RAMS 2004, S.L.”, en la seva condició de propietari únic, va presentar per a la seva aprovació, el projecte de reparcel·lació del polígon III, Unitat d´Actuació F del Pla Parcial número 6 “Riera del Gorg” per a la seva tramitació d´acord amb els articles 35 i 32.1 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, aprovat per Decret 287/2003, de 4 de novembre.

El projecte de reparcel•lació fou exposat al públic, en compliment del que assenyala l´article 32.1 del Reglament Parcial mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 31 de 6 de febrer de 2006.

Transcorregut el termini d´exposició pública sense que s´hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, el Regidor Delegat d´Urbanisme va resoldre la seva aprovació en data 15 de març de 2005.

El que es fa públic per a general coneixement.

Sant Vicenç de Montalt, 15  de març de 2006.

EL REGIDOR DELEGAT D´URBANISME,
Sgt.: Miquel À. Pigem i de las Heras.

Publicat el 07.04.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^