www.svmontalt.cat
Publicat en el BOP, número 154, pàgina 62, de data 29 de juny de 2006
Per Resolució del senyor Regidor Delegat d´Urbanisme, en data 14 de juny de 2006, acordà l´aprovació inicial del Projecte i Execució de les Obres de Remodelació de la Xarxa de Clavegueram al sector Can Boada-Sud de Sant Vicenç de Montalt, la qual cosa es fa pública en el termini de 30 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d´Anuncis de la Corporació,  perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions que consideri pertinents a les oficines de l´Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que s´hagi presentat cap al·legació, s´entendrà aprovat definitivament.

Sant Vicenç de Montalt, 14 de juny de 2006

El regidor-delegat d´Urbanisme,
Miquel Àngel Pigem de las Heras

Publicat el 30.06.2006