X
Revetlla de Sant Joan
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Licitació de les obres d'urbanització del carrer Joan Miró
L'Edicte relatiu a l'obertura del concurs ha estat publicat en el DOGC número 4703 de data 23 d'agost de 2006; i en quant a l'Edicte que recull el Plec de Condicions Econòmico-Administratives es va publicar en el BOP, número 181, de 31 de juliol de 2006

AQUÍ trobareu el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives
El Regidor Delegat d´Urbanisme, per resolució de data 6 de juliol d´enguany, va aprovar inicialment les bases del concurs per a LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I D´EXECUCIÓ DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DEL CARRER DE JOAN MIRÓ.La qual cosa es fa pública mitjançant la publicació d´aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d´Anuncis de l´Ajuntament, a l´efecte de possibles reclamacions durant el termini de vint dies. Cas de no presentar-se cap reclamació, l´esmentat Plec de Clàusules s´entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

Els terminis d´exposició pública i de presentació de pliques són simultanis. Cas de no presentar-se cap reclamació, l´esmentat Plec de Clàusules s´entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord i es procedirà, el dia que pertoqui, a l´obertura de proposicions.

La presentació d´al.legacions contra aquestes bases, suspendrà el termini per a la presentació de proposicions fins a la seva resolució i aprovació definitiva de les bases.

Sant Vicenç de Montalt, 6 de juliol de 2006.

L´ALCALDE,

Sr.: Lluís Bisbal i Pujol.

Publicat el 31.07.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^