X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Llicència de primera ocupació
 • Podeu  realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital), emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial sense cita prèvia però si voleu evitar esperes innecessàries podeu demanar reserva d'hora per a realitzar el vostre tràmit en aquest ENLLAÇ.

  Descripció
  Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

  Qui la pot demanar?
  Persones que hagin sol·licitat una llicència d´obra major o de canvi d'ús d'un edifici.

  Documentació que cal presentar (Els documents hauran de ser originals)

  • Model General d'Instàcia.
  • Certificat de final d´obres visat pel Col·legi professional corresponent.
  • Certificat final d'ICIO (El lliura l'Oficina de Gestió i Recaptació presentant la liquidació provisional d'ICIO)
  • Certificat del tècnic responsable, que acrediti que la construcció està connectada a la xarxa de clavegueram i pluvials.
  • Llicència d'obres.
  • Model 902 del centre de Gestió Cadastral.
  • Còpia de les escriptures
  • 2 fotografies de l'edifici i l'entorn i una dels vials adjacents (dimensions 10x15cm)

  A la instància de sol·licitud s'haurà d'indicar l'emplaçament i destinació de l'edifici, així com la data de concessió de la llicència i la d'acabament d'obres.

  Tràmit que seguirà

  Presentació de la documentació en el registre general.

  Lliurament a Urbanisme de la documentació i obertura d'expedient.

  Redacció d'informe tècnic d'inspecció d'obres.

  Elevació de proposta 

  Aprovació o denegació de la Llicència 

  Comunicació a l'interessat de l´acord.

  Expedició, en cas d'aprovació, de la Llicència de Primera Ocupació.


  Preu
  Taxa per llicències urbanístiques

  Termini de resolució: 1 mes.

  Marc legal
  Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^