Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Alta en el Padró d'Habitants
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital), emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial amb cita prèvia que podeu demanar en aquest ENLLAÇ.


  Per realitzar el tràmit telemàticament, amb certificat digital, cliqueu AQUÍ 

  Qui la pot demanar?
  Es obligatori sol·licitar l'alta així que es resideix en el municipi de Sant Vicenç de Montalt. El tràmit és personal i no el pot realitzar ningú més que l'interessat (o persona autoritzada per aquest) a excepció dels casos que es detallen a continuació:
  • Empadronament d'un menor d'edat
   L'alta l'ha de realitzar el pare i mare o tutor/a, aportant el llibre de família o document acreditatiu de la tutoria.
   Si el menor té 14 o més anys també caldrà presentar el seu document identificatiu (DNI, passaport...).
   Si l'alta la realitza només un dels progenitors (pare o mare) caldrà aportar una declaració responsable del progenitor que realitza la sol·licitud, de tenir la guàrdia i custòdia del menor i capacitat legal suficient  per a realitzar la inscripció o el canvi de domicili en el Padró, així com de no trobar-se incurs en algun dels supòsits de fet previstos en els articles 103.1c) o 158.3.c) del Codi Civil.
  • Empadronament de persones en geriàtrics
   L'alta l'ha pot realitzar un familiar, o un responsable del geriàtric on està allotjat l'interessat, aportant un document, signat pel responsable del geriàtric, que certifiqui que l'interessat resideix en aquell centre.

  Si ja s'està empadronat a Sant Vicenç de Montalt i vol canviar el seu domicili d'empadronament, cal efectuar el corresponent tràmit de canvi de domicili.

  Documentació que cal presentar

  En tots els casos

  • Imprès Alta de Residència: Sol·licitud signada per l'interessat o interessats majors d'edat.
  • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: Original del DNI o passaport.
  • Contracte de lloguer o escriptura de compra/venda de la vivenda on s'empadrona l'interessat.
  • Si el contracte o escriptura no està a nom de l'interessat, Imprès d'Autorització de Residència i la fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència del titular.

  Empadronament per naixement
  Veure empadronament d´un menor

  Estrangers comunitaris
  Original del passaport, targeta de resident o carnet d´identitat del país d'origen i Certificat d'inscripció en el registre central d'Estrangers (expedit per l'Oficina d'estrangers de la província o la Comissaria de Policia).

  Estrangers no comunitaris
  Original del passaport o targeta de resident en vigor.

  On es pot tramitar?

  • De manera presencial a l'OAC
  • De manera telemàtica amb certificat digital

  Preu:
  Gratuït

  Impresos relacionats

  Imprès Alta al Padró

  Consentiment cessió dades documents col·lectius 

  Consentiment cessió dades documents col·lectius-menors d'edat

  Declaració responsable (alta de menors)

  Imprès Autorització de residència

  Termini de resolució: Immediat

  Observacions
  L'Ajuntament escaneja tota la documentació aportada i retorna els originals a la persona interessada.

  Marc legal

  • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
  • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
  • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
  • Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
  • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
  • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^