www.svmontalt.cat

 • El passat dijous 3 de maig es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a l'adjudicació del servei de menjador de l'escola bressol, procediment negociat sense publicitat. Aprovat per unanimitat.
  • Acceptació fons de prestació "finançament de l'àmbit de benestar social". Aprovat per unanimitat.
  • Acceptació concessió del fons de prestació "activitats culturals de festes majors". Aprovat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l’acta de Junta de Govern Local celebrada el 25 d’abril de 2018 i es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicitats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.

Publicat el 04.05.2018