www.svmontalt.cat

 • El passat dijous 8 de març es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Conveni de col·laboració econòmica entre el consell comarcal del maresme i els ajuntaments que participin a la XXXV mostra literària del maresme 2018. Aprovat per unanimitat.
  • Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació temporal de 5 joves en el marc del projecte formatiu laboral brigada jove 2018 de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Aprovat per unanimitat.
  • Autorització d'ús del local c/Pica d'Estats núm. 6 a Sorea. Aprovat per unanimitat.
  • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, el col·legi oficial de veterinaris de Barcelona i el consell de col·legis de veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia. Aprovat per unanimitat.


  Correspondència oficial i despatx d'ofici:

  • Aprovació plec de clàusules administratives particulars de la licitació per a l’adjudicació de l’obra de substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

  Durant la sessió també es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicitats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.
Publicat el 09.03.2018