www.svmontalt.cat
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital), emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial sense cita prèvia però si voleu evitar esperes innecessàries podeu demanar reserva d'hora per a realitzar el vostre tràmit en aquest ENLLAÇ.


  Descripció

  Autorització preceptiva per a la realització d´obres que per volum, importància o pressupost siguin considerades com obres majors. Es consideren obres majors les d´aixecament de tota classe de construccions, de la reforma de la seva estructura, les que augmentin o disminueixin el volum dels edificis o modifiquin llur aspecte exterior, les de parcel·lació, els moviments de terres, la demolició de les edificacions i totes les que exigeixin la direcció d´un facultatiu titulat.

  Qui la pot demanar?
  El titular o persona autoritzada

  Documentació que cal presentar
  Model general d'instància (cal  indicar el tipus d'obra i la ubicació)
  Model específic d'autoliquidació de taxes
  2 còpies visades del projecte  bàsic
  Assumeix dels tècnics degudament visat
  Estudi de Seguretat i Salut
  Fitxa de característiques del projecte
  Full de dades estadístiques d'edificació i habitatge

  On es pot tramitar?

  • Presencialment a l'OAC
  • Telemàticament amb certificat digital. Prèviament haureu d'obtenir la carta de pagament i pagar les taxes (autoliquidació) per poder adjuntar el comprovant de pagament juntament amb la resta de documentació requerida. 

  El tràmit s'inicia a l'OAC, la resolució serà notificada per la Regidoria d'Urbanisme i Serveis Tècnics.

  Tràmit que seguirà
  Prentació de la sol·licitud correctament omplerta juntament amb la documentació anteriorment assenyalada al Registre General de l´Ajuntament (OAC), pagament de la corresponent autoliquidació d'impostos i taxes.

  La sol·licitud i la documentació presentada se sotmeten a informe dels Serveis Tècnics Municipals, els quals l'examinen i emeten l´informe pertinent.

  Si l´informe no és favorable, a causa de l´existència d´anomalies en la documentació presentada, es requereix a l´interessat per tal que aquesta sigui esmenada en el termini de 10 dies. Esmenada la documentació, torna a ser sotmesa a informe dels Serveis Tècnics Municipals.

  Si l´informe és favorable, aquesta passa a aprovació de la Junta de Govern Local i, posteriorment es realitza per correu la notificació de l´acord a l´interessat. En la notificació es comuniquen els imports definitius a satisfer en concepte de taxes per llicències urbanístiques, impost sobre instal·lacions, construccions i obres, fiances i placa, assenyalant-se el termini del qual es disposa per fer-los efectius.
  Satisfeta la liquidació i la fiança, des de la Regidoria d´Urbanisme i Serveis Tècnics es lliura la llicència a l´interessat, així com la placa d´obres. A partir d´aquest moment es pot començar l´execució de les obres.

  Finalitzada l´obra, dins el termini assenyalat en la mateixa llicència, el promotor comunica a l´Ajuntament la seva finalització i sol·licita la llicència de primera ocupació, en els supòsits en què sigui necessària, i/o la devolució de les fiances i dipòsits. Sotmesa la sol·licitud a informe dels Serveis Tècnics, aquests determinaran la procedència o no de les devolucions, les quals seran aprovades per resolució del Regidor Delegat d´Urbanisme i Serveis Tècnics, i la resolució serà notificada per correu a l´interessat.

  Amb la devolució de les fiances, l´expedient de llicència d´obres majors quedarà llest pel seu arxiu.

  Document informatiu referent a l´efecte del Silenci Administratiu

  Impostos i taxes
  Segons les Ordenances fiscals

  Termini de resolució
  Registrada la sol·licitud de llicència, s´inicia el termini de 2 mesos per concedir la llicència.

  Depenent del pressupost de l´obra, la durada de la llicència oscil·la entre els 6 i els 24 mesos, havent-se de començar les obres dins els 6 primers mesos.

  Els interessats poden sol·licitar una pròrroga per l´inici de les obres i una altra pel seu acabament, que s´atorgaran per la meitat dels terminis anteriorment assenyalats.

  Sol·licitada la devolució de les fiances, aquesta serà informada favorablement i concedida la seva devolució, sempre que les obres s´hagin executat d´acord amb el projecte aprovat, presentat el certificat de residus i comprovat que els elements existents a la via pública es troben en perfecte estat.

  Observacions
  En cas d´ocupació de la via pública per motiu de les obres, s´haurà de sol·licitar i liquidar la taxa o preu públic corresponent.

  Marc legal
  Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´urbanisme.
  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.