Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
L'Ajuntament de Sant Vicenç avança cap a l'administració digital completa


A partir del proper 3 de juliol les empreses, les entitats i els professionals hauran de presentar els documents electrònicament. 

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb l’Ajuntament i amb la resta d’administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, tenint en compte a més que poden modificar en qualsevol moment el mitjà escollit per relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Administració electrònicaD'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s'ha adequat a la nova normativa i s'han simplificat els tràmits per a la ciutadania, que ja no haurà de presentar aquells documents que estiguin en possessió de les administracions. A més, a partir del proper 3 juliol les empreses, les entitats i els professionals hauran de presentar els documents electrònicament i s'hauran de relacionar amb les administracions públiques de forma telemàtica. En el cas de l'Ajuntament de Sant Vicenç, aquesta tramitació es farà a través de l'apartat de tràmits de la seu electrònica (https://www.svmontalt.cat/seuelectronica), utilitzant un certificat electrònic.

Tot seguit detallem els subjectes que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu:

  • Les persones jurídiques (a tall d'exemple: administracions públiques, societats mercantils en les seves diverses formes, com ara SA, SL, societats civils, fundacions, associacions o federacions d'associacions). 
  • Les entitats sense personalitat jurídica (a tall d´exemple: comunitats de béns, unions d'empresaris, herències jacents, les comunitats de propietaris).
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada (exemples de professions amb col·legiació obligatòria: advocats, arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers).En tot cas, dins d´aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Si us trobeu en algun dels supòsits en què la llei obliga a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, recordeu la importància de comptar amb un sistema de signatura electrònica a fi de poder identificar-vos i signar documents davant l'Administració. Alguns dels certificats electrònics més habituals són:

  • DNI electrònic (persones físiques). Més informació: www.dnielectronico.es 
  • CERES- Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (persones físiques i jurídiques). Més informació: www.fnmt.es 
  • Camerfirma (persones físiques i jurídiques). Més informació: www.camerfirma.com 
  • IdCAT – Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (persones físiques). Més informació: www.idcat.cat 

IMPORTANT: D'acord amb l'article 68.4 LPA, si algun dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir a l'interessat per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà que la data de presentació de la sol·licitud és aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 19.06.2017
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^