X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació vigent
Portada > Consell de Govern
Botó que mostra/amaga menú lateral
Consell de Govern

 COMPOSICIÓ, FUNCIONS I RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 

El Consell de Govern és un òrgan municipal complementari, constituït a l’empara de l’article 49 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de caràcter consultiu i no executiu, i que té com a finalitat la coordinació de l’exercici del conjunt de les competències de l’alcalde i dels regidors/es delegats/des, per tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de govern i l’administració municipal.

El Consell de Govern serà presidit per l’alcalde i, a manca d’aquest, pel tinent d’Alcaldia de major rang, i estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions específiques i genèriques de l’Alcaldia. El president podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell de Govern del personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui necessari per raó dels assumptes a tractar. El president podrà requerir també l’assistència a les reunions del Consell de Govern de personal extern quan consideri necessària la seva presència per a assessorar al Consell.

El Consell té com a missió l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament. Coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb projectes, competències i àrees delegades. Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i l’administració municipal. Crear un espai de comunicació i debat de tots els temes de rellevància municipal. Seguiment de les actuacions de l’alcalde i dels regidors i regidores amb projectes, competències i àrees delegades.

El Consell es reunirà de forma ordinària un cop per setmana, concretament els dimecres a les 19.30 hores, prèvia convocatòria per part de l’Alcaldia, amb un màxim de 4 sessions mensuals, i de forma extraordinària, sempre que l’Alcaldia el convoqui, amb una antelació mínima de 48 hores. Per a la seva vàlida celebració, requerirà l’assistència de la meitat més un dels regidors i regidores que l’integren. 

Règim de votacions: els acords a què arribi aquest consell seran aprovats amb la majoria simple dels assistents, no essent possible delegar el vot. El còmput dels vots equival a una persona és igual a un vot.

 SR. JAVIER SANDOVAL CARRILLO (SEMPRE SANTVI)

Javier Sandoval-Alcalde SVM

 Alcalde 

Mantè les competències de Protocol, Comunicació, Benestar Social, Solidaritat i Cooperació, Gent Gran, Cultura, Festes i Tradicions, Urbanisme, Activitats i Habitatge.

 Retribucions  RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

Agenda de l'alcalde

A/e: alcaldia@svmontalt.cat 

 

 SRA. MÒNICA COMAS FIGUERAS (SEMPRE SANTVI)

Mònica Comas Figueras

 

1a Tinent d'alcalde

Regidora delegada de Via Pública i Serveis Municipals, Comerç i Turisme.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

A/e: comasfm@svmontalt.cat

 

 

SRA. ELISA DE MATA ARNALDO (PARTIT POPULAR)

Elisa de Mata

 

2r Tinent d'alcalde 

Regidora delegada de Recursos Humans, Atenció Ciutadana, Participació Ciutadana i Esports

Portaveu del PP

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

A/e: demataae@svmontalt.cat

 

 

 SRA. MATILDE PÉREZ SALVATIERRA (SEMPRE SANTVI)

Matilde Pérez Salvatierra

 

3a Tinent d´alcalde

Regidora delegada d´Educació, Infància i Joventut, Salut, Consum i Benestar Animal.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia -  Pendent d'actualització

A/e: perezsm@svmontalt.cat

 


SR. ANTONIO ROCAMORA TRIAS (PARTIT POPULAR)

Antonio Rocamora Trias

 

4t Tinent d'alcalde i regidor delegat d´Hisenda i Gestió Econòmica, Transparència i Promoció Econòmica

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

A/e: rocamorata@svmontalt.cat 

 

 


SRA. ESTER TÉRMENS CAÑABATE (SEMPRE SANTVI)

Ester Térmens Cañabate

Regidora delegada de Medi Ambient, Àrea Climàtica, Gestió Energètica i Sostenibilitat i Igualtat.

Portaveu de Sempre Santvi

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

C/e: termensce@svmontalt.cat

 


SR. JAVIER GRANADOS ORTEGA (SEMPRE SANTVI)

Javier Granados Ortega

Regidor delegat de Governació, Prevenció i Seguretat, Mobilitat i Noves Tecnologies.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

A/e: granadosoj@svmontalt.cat

 

 

 

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^