X
Los 80 Principales
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Serveis a les persones > Participació Ciutadana > Carta dels Drets de la Ciutadania
Botó que mostra/amaga menú lateral
Participació Ciutadana
Carta dels Drets de la Ciutadania

Logo Participació Ciutadana
 


ÍNDEX

Capítol I. DRETS DELS CIUTADANS

I.1. Drets essencials
I.2. Drets personals
I.3. Drets respecte l´entorn
I.4. Drets respecte l´Administració local

Capítol II. REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (PENDENT D'ACTUALITZACIÓ)

Capítol II. Apartat 1. Drets derivats de la participació

II.1.1. Dret a la informació i a ser informat
II.1.2. Dret a la iniciativa i a la participació
II.1.3. Dret de petició
II.1.4. Dret a sol•licitar i tramitar iniciatives ciutadanes
II.1.5. Dret a promoure consultes populars

Capítol II. Apartat 2. Foment de l´associacionisme
   
II.2.1. Suport a l´associacionisme
II.2.2.  Foment de la participació de les associacions

Capítol II. Apartat 3. Òrgans de participació ciutadana

II.3.1. El Consell de Vila
II.3.2. La Secretaria Permanent
II.3.3. Els consells sectorials
II.3.4. Els grups de treball

Capítol II. Apartat 4. Processos de participació ciutadana

II.4.1. Fases dels processos de participació
II.4.2. Memòries participatives
II.4.3. Informes participatius

Capítol II. Apartat 5. Mecanismes de participació ciutadana

II.5.1. Les audiències públiques
II.5.2. L´Audiència Pública de Pressupostos
II.5.3. La consulta ciutadana

Capítol II. Apartat 6. Instàncies de mediació

II.6.1. Comissió d´Empara

Tornar a l´index

Capítol I.
DRETS DELS CIUTADANS

En els anys de democràcia que hem viscut, i per a la seva conseqüent evolució, ha anat sorgint la inquietud de la ciutadania per una intervenció més gran en assumptes públics. Aprofitant aquesta empenta ciutadana, i en compliment d´un dels acords programàtics del Govern, l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha impulsat la creació d´un Reglament de participació ciutadana, amb l´objectiu de fer possible la intervenció directa de qualsevol persona o agrupació en qualsevol àmbit de l´Administració local que els sigui d´interès.

A tal efecte, el mes de novembre de 2003, el consistori va fer  una crida per formar una comissió per confeccionar aquest Reglament. Però el dret a la participació només és un dels drets de què disposa la ciutadania, i és difícil parlar-ne sense tenir el marc de referència que conformen altres drets. Per aquest motiu, es va creure oportú incloure el dret a la participació ciutadana i el seu Reglament dins de la que s´ha anomenat Carta dels Drets de la Ciutadania, que vol ser un compendi, personalitzat a l´àmbit de Sant Vicenç de Montalt, dels drets i responsabilitats de la gent del poble, fent explícita la voluntat d´incrementar els canals participatius de la ciutadania en les qüestions públiques del municipi, alhora que, dotar al municipi de més presència de la ciutadania, reforçant la protecció d´una sèrie de drets d'acord amb l'evolució de la societat, el progrés i els avanços científics i tecnològics. Uns drets que, alhora, originen responsabilitats i que porten implícits uns deures, tant individuals, com respecte de tots els individus de la comunitat i també de les futures generacions.

La implicació dels ciutadans en el bon funcionament de la vida col•lectiva de la vil•la no s´ha de limitar a l´elecció dels seus representants a l´Ajuntament. De fet, les actituds de respecte i civisme de totes les persones que viuen en el municipi, la coresponsabilitat en les decisions que afecten a tots i la participació activa i responsable en entitats i associacions, són alguns dels elements clau que permeten configurar una ciutadania conscient i activa.

La Carta i el Reglament que l´acompanya, pretenen la creació d´estructures de reflexió i de deliberació sobre el funcionament de la vila, que fomentin una visió global i de futur per Sant Vicenç de Montalt per damunt de visions sectorials limitades a problemes immediats i/o de tipus corporatiu. Aquests òrgans, oberts a entitats i a totes les persones, són els que han de permetre que, els ciutadans i els càrrec públics que els representen debatin conjuntament tots els temes que afecten el municipi, amb el respecte a la capacitat de decisió de l´Ajuntament.

El poble de Sant Vicenç de Montalt té la voluntat de ser un territori basat en una igualtat política i jurídica, de manera que, totes les persones que hi conviuen estiguin sotmeses a les mateixes lleis, i tinguin els mateixos drets i deures.

Reunits en quatre apartats, la Carta pretén estructurar un marc de diàleg i de convivència pacífica per tots, fent palès que és possible fomentar una unió més estreta i compartir un futur basat en valors comuns i universals. Som conscients que, el principal patrimoni espiritual i moral radica en la gent de Sant Vicenç de Montalt, i que, el futur ha d´edificar-se sobre la base de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat.

Entenent que, la legitimació de les demandes dels ciutadans requereix la formulació d´una sèrie de drets, la Carta dels Drets de la Ciutadania, queda articulada com segueix:

I.1. Drets essencials
I.2. Drets personals(2)
I.3. Drets respecte l´entorn(2)
I.4. Drets respecte l´Administració local(2)

I.1. Drets essencials

A la igualtat. La relació amb un territori i amb l´entorn social és el que determina l´estatut legal del ciutadà. Per tant, tots els ciutadans han de tenir igualtat de drets i responsabilitats.

A l´educació. L´Administració local ha de garantir a totes les persones en edat escolar una educació bàsica i integradora, sense influir en les conviccions religioses,
ètiques i filosòfiques.

A la seguretat. La seguretat, com actuació concertada entre la institució local i la societat civil organitzada, és una demanda inajornable de la ciutadania, en la mesura que assegura una prevenció més eficaç.

I.2. Drets personals

Per als més petits. Els menors tenen dret a la protecció necessària pel seu benestar. Podran expressar les seves opinions lliurament i aquestes seran tingudes en compte en relació amb els assumptes que els afectin, d´acord amb la seva edat i la seva maduresa.

Per a la gent gran. Les persones grans han de poder portar una vida digna i independent i poder participar en la vida social i cultural del municipi.

A la diferència i a la intimitat. Cap model de vida personal o familiar pot tenir dret a més protecció que un altre, i cap ciutadà pot patir discriminació per les seves creences religioses o polítiques, els seus hàbits culturals o les seves orientacions sexuals, sempre que es respectin els drets bàsics de les persones amb les quals es relacioni.

I.3. Drets respecte l´entorn

A tenir un municipi per a les persones. L'Administració local ha de desenvolupar polítiques ciutadanes adaptades a les característiques de tots els ciutadans, sense exclusió. Els grans projectes d'infraestructures de comunicació o econòmiques, o els projectes comercials o immobiliaris, han de ser sempre constructors i integradors del municipi.

A l'espai públic. El municipi és avui un conjunt d'espais i territoris fragmentats. Totes les zones de la població han d´estar articulades per un sistema d'espais públics i dotats d'elements d'identitat.

A la identitat col•lectiva. L'organització interna de l'espai urbà ha de facilitar la cohesió social i cultural de les comunitats, per tal que, les persones se sentin inserides en un mateix concepte de municipi.

A la mobilitat i  a l'accessibilitat. L´Administració local haurà de tendir a igualar les condicions d'accés i de mobilitat de cada zona del municipi.  Totes les àrees del municipi han de posseir llocs amb valor de centralitat i tots els habitants han de poder accedir-hi amb igual facilitat per garantir -alhora- la integració social i la participació en la vida de la comunitat a les persones discapacitades.

A la qualitat urbana. Els programes públics d'habitatge, infraestructures i serveis han d´incorporar la dimensió d´aquest concepte i n´han de reconèixer la  necessitat social.

Al medi ambient. Cal protegir el nostre entorn per a les futures generacions, fomentant la sostenibilitat i preservant l'ús dels recursos naturals i energètics i el patrimoni històric i cultural del municipi.

I.4. Drets respecte l´Administració local

A l'accés i a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. L'Administració local no només ha de garantir-ne l´accés i l´ús, sinó també, utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per democratitzar l'accés de tots als serveis d'interès general.

A la protecció davant les empreses prestadores de serveis municipals. L'Administració local ha d´actuar com a defensora d'ofici dels ciutadans, mentre que, usuaris i consumidors davant de les empreses prestadores de serveis municipals. Aquesta protecció per part de l´Administració local hauria de compensar la tendència a la gestió indirecta i a la externalització dels serveis, i la conseqüent reducció de la funció pública.

A la innovació política. L´Ajuntament ha de recollir les demandes socials per a innovar pel que fa a mecanismes de participació, els instruments de planejament de la gestió, del planejament estratègic i d´un impost participatiu.

A la informació i a ser informat. Per raons d'eficàcia de la gestió pública, cal un govern de proximitat amb el ciutadà que garanteixi una informació veraç i puntual.

A la iniciativa i a la participació. L´Administració local ha de garantir la participació ciutadana en les tasques de gestió del municipi, essent aquesta participació l´eix vertebrador de la totalitat de les àrees municipals.

Per l´especial caràcter i rellevància del Dret a la iniciativa i a la participació, es desenvolupa un Reglament específic que garanteix, articula i protegeix aquesta participació ciutadana.
 
Tornar a l´index(2) Capítol II.
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(PENDENT D'ACTUALITZACIÓ)


La finalitat d´aquest Reglament de participació ciutadana és la d´ajudar a fomentar la formació cívica de la ciutadania de Sant Vicenç de Montalt, desenvolupar la democràcia participativa i obtenir una comunicació permanent i fluida entre l´Ajuntament i els ciutadans; alhora també, promoure un millor coneixement de les institucions locals i la coresposabilitat de la ciutadania en els assumptes públics i, regulant les vies i els suports que han de canalitzar aquesta participació. 

Dit això, els objectius que pretén aquest Reglament són:

• Establir un compromís de l´Ajuntament amb la ciutadania, en el sentit de facilitar la participació de tothom en la vida política, econòmica, cultural i social del poble.
• Afavorir la intervenció dels ciutadans, tan individual com col•lectivament en la gestió dels interessos generals del municipi.
• Definir i regular les diferents formes de participació ciutadana.
• Col•laborar en el desenvolupament i millora del teixit associatiu.
• Promoure punts de trobada amb la ciutadania.
 
En aquest sentit, l´Ajuntament assumeix i garanteix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les activitats, projectes, obres i serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, recollir i donar resposta a les opinions o demandes que li arribin a través de qualsevol d´aquests mitjans.

Els dubtes que puguin plantejar-se en l´aplicació de les prescripcions d´aquest Reglament s´interpretaran de forma que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, publicitat i informació de les actuacions políticoadministratives.


Tornar a l´index(3) Capítol II. Apartat 1.
DRETS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ

II.1.1.
Dret a la informació i a ser informat

• Sobre la gestió municipal.
• Al coneixement puntual de les convocatòries, ordres del dia i continguts de les sessions dels òrgans municipals.
• A l´obtenció d´informació eficaç i ràpida, d'interès general i específica dels procediments que tramita l'Administració local.
• A la petició, per demanar aclariment sobre actuacions municipals.

Tots els ciutadans tenen el dret a rebre informació clara i veraç dels assumptes que afecten Sant Vicenç de Montalt. De la mateixa manera, caldrà tenir especial preocupació des de l´Ajuntament per tal que la informació estigui circulant en les fases prèvies de qualsevol projecte; aquesta mesura ha de permetre que la participació ciutadana sigui possible també en el moment que el projecte s´està definint.

A ser informats, prèvia petició raonada, de temes concrets i dirigir sol•licituds a l´Ajuntament en relació a la consulta de documents municipals d´acord amb el que preveu la legislació vigent. El dret de petició es podrà exercir per qualsevol mitjà escrit, dirigit a l´alcalde, ja sigui en suport paper o electrònic. Serà necessària sempre la identificació dels promotors mitjançant les seves dades de referència. La resposta s´haurà de donar en el termini màxim de dos mesos.

A obtenir còpies i certificacions i consultar documentació.

A formular a l´alcalde propostes d´accions o actuacions relatives a matèries de caràcter municipal o d´interès local. Del resultat final de les propostes, se´n donarà informació completa a la persona interessada.

En el cas que el dret a petició requereixi alguna resolució o debat del Ple municipal, s´establirà un mínim suport ciutadà en forma de signatures, un 1% dels empadronats més grans de 16 anys, a la demanda formulada, per tal que, aquesta petició iniciï la seva tramitació administrativa.

Per regular i normalitzar la comunicació entre l´Administració municipal i la ciutadania, l´Ajuntament crearà una Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC) amb la voluntat de construir entre tots una administració més accessible, còmoda, i comprensible per a la ciutadania. Així com, per introduir una millora en la gestió administrativa i en la gestió de la informació, tant del municipi en general i del mateix Ajuntament en particular. Aquesta OAC incorporarà els mitjans (humans i tecnològics) per fer-ho possible i gaudirà d´un ampli horari d´atenció al públic.

Les seves funcions seran:
• Recollir i donar curs a les reclamacions, peticions i suggeriments.
• Centralitzar i difondre la informació de les actuacions municipals.
• Tramitar i expedir la documentació que sigui demanada.
• Impulsar accions per recollir opinions i propostes sobre els serveis municipals.

II.1.2.
Dret a la iniciativa i a la participació

• A la participació per intervenir directament, o a través d´entitats, en la gestió d´assumptes públics, en els actes i en la vida social del municipi.
• A la iniciativa ciutadana i a la promoció d´activitats d´interès públic.
• A promoure consultes populars.

Tots els ciutadans tenen el dret a intervenir, directament o bé mitjançant les associacions ciutadanes, en el disseny, la gestió i l´avaluació dels assumptes públics a través  dels òrgans o instàncies de participació municipals que es determinin.

Correspon a l´Ajuntament garantir i impulsar aquest Dret. En aquest cas, a Sant Vicenç de Montalt, cal estar inscrit en el cens electoral i serà una condició imprescindible per a poder participar en les instàncies i organismes que el nou reglament impulsi.

L´Ajuntament impulsarà la utilització de metodologies i tècniques participatives contrastades en altres contextos i més adequades en cada cas, amb l´objectiu de permetre la incorporació del màxim de ciutadans als processos de decisió.

II.1.3.
Dret de petició

S´entén el dret de petició com la possibilitat que qualsevol persona o col•lectiu es pugui adreçar a l´Ajuntament per formular sol•licituds en temes de la seva competència, que hauran de ser resolts en un termini màxim de dos mesos. Les peticions podran expressar un suggeriment o una iniciativa, o bé, una queixa o una reclamació en relació amb les competències municipals, sempre que no tinguin previstes una resolució administrativa. Per tal de donar curs a aquestes peticions, l´Ajuntament disposarà d´un Llibre Oficial de Peticions que farà públic.

En l´exercici d´aquest dret sobre les matèries que afectin  la vila es podrà sol•licitar un debat públic i una informació pública, prèvia, a la seva resolució a través dels òrgans de participació establerts. La sol•licitud haurà de ser resolta motivadament.

II.1.4.
Dret a sol•licitar i a tramitar iniciatives ciutadanes

La iniciativa ciutadana és una forma de participació per la qual les entitats ciutadanes sol•liciten a l´Ajuntament que realitzi una determinada activitat d´interès públic municipal, per la qual cosa, aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

Qualsevol entitat ciutadana, inscrita en el Registre Municipal d´Entitats, podrà plantejar una iniciativa ciutadana. Rebuda la iniciativa, l´Ajuntament estudiarà la seva viabilitat tècnica i pressupostària, i la sotmetrà a la consideració del Ple que l´haurà d´aprovar.

Totes les iniciatives presentades seran contestades en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.

L´aprovació d´una iniciativa podrà comportar la signatura d´un acord entre l´entitat peticionària i l´Ajuntament on es concretaran els objectius, els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponguin a cada part i, el contingut precís de l´actuació que es proposa.

II.1.5.
Dret a promoure consultes populars

L´Ajuntament podrà sotmetre a consulta de la ciutadania, mitjançant sondeig d´opinió o enquesta , assumptes de competència municipal d´especial importància pel municipi, excepte els relatius a les finances locals.

La iniciativa de la proposta d´una consulta popular correspon a l´alcalde, previ acord del Ple per majoria absoluta de la corporació, i al veïnat si, un 20% de la població resident inscrita en el cens electoral ho demana.

Tornar a l´index(4) Capítol II. Apartat 2.
FOMENT DE L´ASSOCIACIONISME

   
Es defineix associació com l´agrupació de tres o més persones, amb interessos, inquietuds i/o necessitats coincidents, que poden ser més o menys generals i que abasten temàtiques diverses, i que treballa autònomament i sense ànim de lucre per satisfer-les. Així doncs, entenem l´associacionisme com un bon mitjà per posar les persones en la centralitat de la política municipal, ja que permet la implicació directa, no només per donar l´opinió i ésser consultat, sinó també en la corresponsabilització dels afers comunitaris. Les associacions ofereixen a tothom oportunitats d´influir en les decisions que afecten el seu municipi i, definir i gestionar el futur de la vila.

Per tot això, l´associacionisme té un paper clau en qualsevol àmbit referent a la participació ciutadana, i ha d´aportar fórmules progressistes i socials de gestió municipal oberta a la ciutadania. És un bon instrument en la relació quotidiana entre la ciutadania i l´Administració local.

Per la transcendència que poden arribar a tenir les funcions de les associacions dins del municipi i perquè arreli entre la gent la idea associativa, cal que, l´Ajuntament hi participi en dos sentits: donant suport a la seva creació i manteniment, i fomentant la seva participació en la presa de decisions i en la gestió dels assumptes municipals que els afectin.

II.2.1.
Suport a l´associacionisme

Essent com és la participació un dels pilars bàsics del fet associatiu, cal fer-li costat per arribar a assolir un ampli teixit d´entitats ciutadanes. Per fer efectiu aquest suport, l´Ajuntament facilitarà informació, canals, espais i d´altres mitjans a les associacions, per tal que, puguin fer un seguiment de les temàtiques i els projectes lligats a processos de participació. Es pretén que, el major nombre de ciutadans s´integrin en alguna de les associacions del sector que els afecti, i que en quedi garantit el suport municipal a les iniciatives sorgides.

Aquest suport de l´Ajuntament s´ha de manifestar amb les següents actuacions:

1) Recolzant la creació i manteniment d´agrupacions veïnals i sectorials.

2) Facilitant equipaments, infraestructures, espais i mitjans de comunicació a les associacions, afavorint així les seves activitats i la millora en el seu funcionament.

3) Promovent activitats conjuntes amb les associacions ciutadanes.

4) Potenciant les iniciatives d´interès general.

5) Oferint assessorament a les entitats.

6) Donant ajut econòmic a les associacions amb continguts d´interès per a la vila (mitjançant acords públics i informant abastament del caire de l´ajuda). Aquests suports, en forma de subvencions d´equipaments o mitjans, estarà subjecte a un procés de petició i atorgament.
   
II.2.2. 
Foment de la participació de les associacions

Tan important com la creació i el manteniment de les associacions, és la seva voluntat d´intervenció en assumptes d´interès general. La figura associativa ha de ser un bon interlocutor de l´Administració local. Però el que realment legitima les associacions en aquest diàleg amb l´Ajuntament, és la seva representativitat.

Per tal d´arribar a tenir un teixit associatiu representatiu de la realitat de la vila, i amb voluntat de participació i d´implicació en els temes que els afectin, cal que l´Ajuntament actuï en les següents direccions:

1) Informant àmpliament de les convocatòries lligades a processos de participació.

2) Cercant el diàleg permanent amb les associacions.

3) Fomentant la cogestió i l´autogestió d´equipaments i serveis municipals, prioritzant les associacions de la vila  davant altres entitats.

4) Fent un seguiment, per part de l´Ajuntament, de la qualitat de la participació.

5) Afavorint processos de participació que incloguin també els ciutadans no associats, facilitant-los l´assessorament adient, per tal d´assegurar la qualitat en la seva participació.

6) Creant un Registre Municipal d´Associacions, per tal que, tant l´Ajuntament com la ciutadania, tinguin coneixement de les associacions existents, els seus objectius i la seva representativitat. Com a conseqüència, el Registre Municipal d´Associacions és un instrument de referència de la realitat associativa, i afavoreix la relació entre el teixit associatiu de la vila i l´Administració local. Alhora, és una bona eina per conèixer tant els aspectes favorables com els que cal millorar del panorama associatiu municipal.

Requeriments per a la inscripció al registre municipal d´associacions:

- Tenir la seu social o una delegació a Sant Vicenç de Montalt.
- Tenir per objectiu la defensa i/o millora dels interessos de la vila i dels seus  veïns.
- Tenir com a finalitat la de representar interessos sectorials, econòmics, professionals, comercials, culturals, esportius, veïnals, medi ambientals, i d´altres anàlegs.
- No tenir ànim de lucre.

Procés d´inscripció al registre:

- S´ha de presentar la següent documentació:

- Estatuts i NIF de l´entitat.
- N. d´inscripció al Registre General d´Associacions de la Generalitat.
- Noms i dades dels integrants de la Junta Directiva.
- Nombre de persones associades.
- Domicili social.

- La variació d´alguna d´aquestes dades s´haurà de comunicar tan bon punt es produeixi.
- Les entitats han de tenir actualitzats el llibre de caixa i el llibre d´activitats anuals, que poden ser reclamats per l´Ajuntament, per exemple, en cas de sol•licitud de subvencions.
- L´incompliment d´alguna d´aquestes obligacions faculta l´Ajuntament a donar de baixa del Registre l´associació en qüestió. La inactivitat també és motiu per donar de baixa d´ofici alguna entitat, considerant inactivitat la manca d´actuacions i de comunicació amb l´Ajuntament durant un període de cinc (5) anys.


Tornar a l´index(5) Capítol II. Apartat 3.
ÒRGANS DE PARTICIPACIO CIUTADANA

Els òrgans de participació ciutadana faciliten les relacions dels vilatans i l´administració municipal per exercir la consulta, l´intercanvi, la interacció, la coordinació d´activitats, la recerca del consens i la corresponsabilitat per al desenvolupament sostenible de la qualitat de vida al municipi.

Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d´informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. Tanmateix, el Ple o l´alcalde/sa poden delegar en els Regidors - Presidents d´aquests Òrgans funcions executives en matèries que siguin delegades.

Els òrgans de participació estaran integrats per representats de les associacions de la vila, vilatans a títol individual i com a mínim un regidor que el presidirà. Sense dret de vot podran assistir representants d´altres administracions, experts i tècnics municipals.

La creació, modificació o extinció d´un òrgan de participació s´haurà d´aprovar pel Plenari Municipal. L´acord de creació haurà de contenir-ne els estatuts, composició i funcions, segons el que s´assenyala en aquest Reglament. Cada òrgan creat hauria de dotar-se d´un reglament de funcionament intern.

En les resolucions dels òrgans de participació s´ha d´intentar arribar al consens. Si aquest no és possible, els acords es prendran per majoria i se´n faran constar els vots particulars.

II.3.1.
El Consell de Vila

El Consell de Vila és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana de l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. És on els representants de la ciutadania i del govern municipal debaten els afers principals de la vila.

1. Funcions del Consell de Vila:

a. El Consell de Vila exerceix funcions de debat, consulta, proposta i informe en determinats temes:

1. Impulsar iniciatives per a l´aprovació, per part del Ple, de disposicions municipals de caràcter general

2. Proposar al Ple municipal la creació de nous òrgans de participació ciutadana

3. Assessorar l´Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, i generar consens vilatà sobre aquests temes:

- Pla estratègic.
- Planificació urbanística general.
- Criteris generals dels pressupostos municipals, així com, conèixer els resultats dels indicadors de la gestió municipal.
- Programa d´actuació anual: conèixer i debatre els grans projectes i avantprojectes de l´Ajuntament, i en general tots aquells projectes i avantprojectes que la majoria del Consell acordi tractar.
- Anàlisi i seguiment de les polítiques públiques que afecten la vila i aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l´alcalde/sa o el Ple.

Composició del Consell de Vila:

El Consell de Vila estarà format per representants de les associacions inscrites en el registre d´entitats, així com per diferents agents socials: vilatans a títol individual, empresaris, comerciants, col•legis professionals, representants d´altres departaments, i/o d´altres administracions públiques, partits polítics o coalicions que s´hagin presentat a les darreres eleccions.

La distribució de la representació al Consell de Vila serà el següent:

1. L´alcalde/sa ostentarà la presidència.
2. Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
3. Un màxim de dos representants de cadascun dels consells sectorials, que seran escollits d´entre les associacions que els componen pels mecanismes que aquestes decideixin. En cas de no disposar dels mecanismes escaients, els representants seran escollits per sorteig d´entre els membres de les associacions.
4. Vilatans a títol individual majors de 16 anys, seleccionats a l´atzar d´una llista de voluntaris i del padró municipal, en nombre equivalent a un 20% dels representants sectorials, per un període d´entre dos i quatre anys a voluntat de l´elegit.
5. Podran assistir, només amb dret de veu, professionals, experts i tècnics directius de les àrees i altres responsables operatius quan les temàtiques a tractar així ho requereixin.
6. També, només amb dret de veu, podran participar representants d´altres administracions.

El plenari del Consell de Vila celebrarà dues sessions ordinàries l´any: una sobre anàlisi de l´estat del municipi i sobre l´avaluació de les actuacions fetes; i una altra, sobre la planificació. Aquestes reunions han de permetre la participació en la redefinició de línies i propostes d´actuació.

De manera extraordinària, l´alcalde/sa podrà convocar el Consell de Vila. La convocatòria la podrà fer a iniciativa pròpia o a sol•licitud d´altres òrgans de participació.

II.3.2.
La Secretaria permanent

El Consell de Vila disposarà d´una Secretaria Permanent coordinada pel regidor de Participació Ciutadana, o qualsevol altre regidor designat per l´alcalde/sa, i integrada per aquest/a i una representació del Consell de Vila, mirant-ne de preservar la proporcionalitat, fins a un màxim de 7 persones.

Suposant que no es pogués mantenir l´esmentada proporcionalitat, els membres del Consell de Vila escolliran una nova Secretaria Permanent seguint criteris d´imparcialitat i equilibri i tenint en compte el caràcter multidisciplinar i intersectorial de les responsabilitats d´aquest òrgan.

Es reunirà amb una periodicitat trimestral, amb la finalitat de fer un seguiment de les actuacions de l´exercici, tant de consells sectorials com de grups de treball, així com, per preparar les sessions del Consell de Vila.

La Secretaria Permanent podrà sol•licitar que el Consell de Vila es convoqui de manera extraordinària.

II.3.3.
Els Consells Sectorials

Els Consells Sectorials canalitzen les inquietuds i iniciativa dels vilatans al voltant de temes específics, com ara, educació, cultura, esport, urbanisme, medi ambient, joves, dones o gent gran.

Llur funció és la de fer propostes, informes, consultes i suggeriments, en temes relacionats amb l´àmbit sectorial del seu interès.

Estaran formats pels representants de qualsevol associació inscrita en el Registre Municipal d´Entitats o dels agents socials amb interès en la matèria, com per exemple, sindicats, comerciants, empresaris i col•legis professionals, i seran presidits per l´alcalde/sa, que podrà delegar en un regidor.

Es reuniran tantes vegades com la consecució dels seus objectius ho determini i, com a mínim, dues vegades l´any, per avaluar i planificar.

II.3.4.
Els  grups de treball

La Secretaria Permanent o el Consell de Vila podran crear grups de treball per tractar temes específics que puguin afectar alhora àmbits de competència de diferents consells sectorials. Un dels membres del Grup de Treball en serà el coordinador.


Tornar a l´index(6) Capítol II. Apartat 4.
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Es creen les memòries participatives, destinades a articular i garantir el procés de participació més adequat per als projectes de gran envergadura o d´especial transcendència, o aquells grans plans temàtics que afecten el conjunt de la ciutadania, com ara, els plans d´actuació municipal i preceptives, abans de la seva aprovació.

Es creen també els informes participatius com a dictàmens preceptius emesos pels consells sectorials, per a aquelles iniciatives de caràcter sectorial d´especial transcendència per al sector.

En cap cas, els processos, mecanismes o òrgans de participació ciutadana poden produir una disminució de les facultats decisòries dels òrgans representatius de la corporació municipal. Tampoc poden implicar l´acabament del procediment administratiu corresponent per silenci administratiu, ni la seva declaració de caducitat ni, en general, tenir l´efecte d´allargar el límit màxim de durada dels procediments establerts legalment.

II.4.1.
Fases dels processos de participació

1. Fase d´informació i comunicació: s´informarà i comunicarà al conjunt de la ciutadania afectada, a través dels mecanismes que s´estimin més adients, el seu contingut.

2. Fase d´aportacions: la ciutadania i les associacions podran formular les aportacions que creguin convenients. L´Ajuntament posarà a la seva disposició els canals i els mecanismes participatius que es creguin més pertinents segons els casos.

3. Fase de devolució: l´Ajuntament donarà resposta a les aportacions ciutadanes a través dels canals i mecanismes de participació que s´hagin establert.
 
II.4.2.
Memòries participatives

En tots els casos, les memòries participatives seran impulsades i regulades per l´Ajuntament d´acord amb els supòsits establerts.

Per a projectes o actuacions sectorials s´utilitzaran els informes participatius o qualsevol altre mecanisme de participació.

Les memòries participatives recolliran els procediments i actuacions necessaris per tal que la ciutadania disposi d´informació àmplia i objectiva d´allò que es pretengui realitzar, i donaran fe dels procediments i actuacions emprats per tal que la ciutadania pugui emetre les seves opinions i suggeriments. A aquest efecte, en cada cas es decidirà quins òrgans o mecanismes de participació cal incloure en el procés de participació i la seva durada, així com les opinions aportades.

El procés de participació culminarà amb una audiència pública que en realitzarà una síntesi.

L´acta de l´Audiència i del procés participatiu conformarà la Memòria participativa que serà traslladada als òrgans de Govern de l´Ajuntament per a la seva incorporació al corresponent expedient administratiu d´aprovació.

II.4.3.
Informes participatius

Els processos participatius desenvolupats pels Consells Sectorials seran culminats mitjançant l´elaboració d´un Informe participatiu.

Els Informes participatius seran emesos pels consells sectorials a partir d´un procés participatiu organitzat pels corresponents consells sectorials, a fi de debatre en el si del sector la iniciativa que es pretengui informar, i poder utilitzar els diferents mecanismes contemplats en el reglament, incloses les audiències públiques.

L´informe serà traslladat al Consell de Vila i/o als òrgans de Govern de la Vila, segons els casos.


Tornar a l´index(7) Capítol II. Apartat 5. 
MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

II.5.1.
Les audiències públiques

L´Audiència Pública és l´espai de participació reservat a la presentació pública per part de l´Ajuntament, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de qüestions especialment rellevants de l´acció municipal. També és un mecanisme de formulació de propostes per part de la ciutadania.

L´Audiència Pública ordinària estarà normalment vinculada a un procés de participació, i serà també, el punt culminant dels processos d´elaboració de les memòries participatives i, segons es determini, també, en els processos dels informes participatius dels consells sectorials.

L´alcalde/sa podrà convocar audiències públiques amb caràcter extraordinari, per decisió pròpia, a proposta del Plenari, del Consell de Vila, o bé, a petició popular degudament sustentada per a temes d´especial urgència que necessitin una deliberació participativa, o per a temes de caràcter monogràfic o puntuals en els quals no s´hagi pogut impulsar un procés participatiu.

La seva convocatòria es farà donant compliment a totes les garanties de difusió, publicitat i antelació, a fi que tots els interessats hi puguin participar i prendre la paraula, sense cap altre condicionament que, un ús raonable del temps i el respecte a les altres opinions.

L´Audiència Pública estarà presidida per l´alcalde/sa o regidor en qui delegui. Exercirà de secretari el/la secretari/a de la corporació o persona en qui delegui, que aixecarà acta de la sessió.

Les sessions estaran organitzades de la següent manera:

- Intervenció de la ponència del tema a tractar.
- Intervenció i posicionament del Govern.
- Intervenció i posicionament dels grups de l´oposició.
- Intervenció de la ciutadania, sense altra limitació que l´ús raonable del temps
- Rèplica del Govern en cas que procedeixi.
- Conclusions de la ponència.

II.5.2.
L´Audiència Pública de Pressupostos

L´Audiència Pública de Pressupostos serà convocada per l´alcalde/sa i, té com a finalitat la participació en el debat dels pressupostos de l´Ajuntament i la formulació d´al•legacions i proposicions.

Per fer més participatiu el procés de discussió del pressupost, posteriorment a la seva aprovació inicial, serà publicat en la web de l´Ajuntament i lliurat als membres del Consell de Vila i dels diversos Consells Sectorials de la Vila. També la ciutadania i les associacions podran formular propostes o suggeriments per escrit (correu electrònic), que seran publicats a la web de l´Ajuntament.

L´Audiència Pública de Pressupostos estarà presidida per l´alcalde/sa, que podrà delegar en el regidor d´Hisenda, que donarà compte de les aportacions rebudes i  hi donarà resposta sintètica. L´acta de l´Audiència Pública de Pressupostos i de tot el procés de participació serà constitutiu de la Memòria Participativa, que s´inclourà en l´expedient administratiu d´aprovació de pressupostos.

L´Audiència Pública de Pressupostos serà assistida pel secretari de l´Ajuntament o persona en qui delegui

II.5.3.
La consulta ciutadana

L´Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Ciutat.

La ciutadania podrà promoure la celebració d´una consulta ciutadana. Perquè aquesta proposta pugui arribar a ser considerada pel Plenari del Consell Municipal, els promotors de la iniciativa ciutadana hauran d´estar clarament identificats i s´haurà de reunir un 1% de signatures, degudament autentificades, de persones més grans de 16 anys empadronats al municipi.

La consulta serà aprovada pel Consell Municipal per una majoria de 2/3, que serà també responsable de determinar el redactat específic de la pregunta a fer.

La convocatòria d´una consulta ciutadana haurà de comportar necessàriament unes mesures d´informació pública –garantida per l´Ajuntament- sobre les alternatives en qüestió, que permetin a tots els ciutadans accedir a les diverses propostes realitzades pels grups polítics municipals i pels grups socials de la vila. En el procés d´informació, caldrà garantir una dotació racional de mitjans que n´asseguri un procés transparent.

Un mateix procés de consulta podrà recollir diverses consultes ciutadanes. No es podrà fer més d´un procés de consultes en un any. En cap cas podran tractar sobre tributs i l´establiment dels preus públics, ni sobre qüestions que ja han estat sotmeses a consulta en la mateixa legislatura.


Tornar a l´index(8) Capítol II. Apartat 6.
INSTÀNCIES DE MEDIACIÓ

Amb l´objectiu de crear espais d´intermediació per a la resolució de conflictes entre ciutadans i l´Administració municipal, s´elaborarà un reglament específic que regularà aquests extrems i crearà les instàncies i els serveis de mediació més apropiats. L´acceptació d´aquestes instàncies de mediació serà voluntària.

II.6.1.
Comissió d´Empara

En el si del Consell de Ciutat es crearà una Comissió d´Emparament, presidida pel regidor de Participació Ciutadana i formada per un membre, escollit per aquest efecte, de cada un dels sectors que componen l´esmentat consell.

Qualsevol ciutadà o qualsevol associació que consideri que els seus drets participatius emanats del present Reglament han estat vulnerats podrà sol•licitar emparament a aquesta comissió. El temps de resposta no podrà ser superior a dos mesos.

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^