www.svmontalt.cat
Portada > Comissiˇ Especial de Comptes

La funciˇ de la Comissiˇ Especial de Comptes, de carÓcter permanent, Ús l'estudi i dictamen previ dels comptes perquŔ es sotmetin a l'aprovaciˇ del Ple.

ATRIBUCIONS: la Comissiˇ Especial de Comptes assumirÓ les competŔncies que l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del RŔgim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refˇs de la Llei Municipal i de RŔgim Local de Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marš, pel qual s’aprova el Text Refˇs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests  efectes per a les seves funcions com a Comissiˇ Especial de Comptes.

La funciˇ d'aquesta Comissiˇ, de carÓcter permanent, serÓ l'estudi i dictamen previ dels comptes perquŔ es sotmetinc a l'aprovaciˇ del Ple. 

MEMBRES: (pendent d'actualitzaciˇ)

President:  

Substitut:  

Vocals:

ActuarÓ com a Secretari: el de la corporaciˇ o membre que legalment el substitueixi.

R╚GIM DE SESSIONS

CelebrarÓ les seves sessions prŔvia convocat˛ria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

R╚GIM DE VOTACIONS

La votaciˇ dels acords de la Comissiˇ Especials de Comptes seguirÓ el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarÓ en nom dels que representa.

  • President: un vot
  • JxSVM: 4 vots
  • PSC: 3 vots
  • PrimÓries: 1 vot
  • ERC: 1 vot
  • 9 SV: 1 vot
  • C's: 1 vot
  • Regidor no adscrit: 1 vot
  • CUP: 1 vot