X
Concert El Último Tributo
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Actes de la Junta

Les actes de la Junta de Govern Local, conforme al caràcter no públic de les seves sessions, no seran objecte de publicació a la web municipal prenent en consideració les directrius fixades per l´Agència Catalan de Protecció de dades.

NORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Segons el dictamen de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la publicació de les actes de la Junta de Govern Local a la web municipal, les sessions d'aquest òrgan no tenen caràcter públic, d'acord amb el que estableixen els articles 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 156.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i per aquest motiu considera que resulta improcedent amb tota la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal la publicació a través de la web de les actes de la Junta de Govern Local.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d'aquests a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació.

Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter personal, només podran tenir accés a les actes de la Junta de Govern Local aquelles persones que estiguin legitimades d'acord amb la legislació aplicable. A aquests efectes, caldrà tenir present el règim d'accés de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta doctrina s'ha de fer extensiva també a l'ordre del dia de la Junta de Govern Local i a la publicació dels acords de l'esmentada Junta al Tauler d'Edictes de la Corporació, d'acord amb el que estableix l'art. 229.2 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^