X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Licitació del Concurs de les Obres de Jardineria del Parc dels Germans Gabrielistes
Termini de presentació: fins el 14 d'agost

AQUÍ  trobareu el Plec de Clàusules

 • En el BOP, número 182, pàgina 83, d'1 d'agost de 2006, ha estat publicat el següent Edicte:

  CORRECCIÓ D'ERRORS: Havent-se advertit diversos errors en el Butlletí Oficial de la Província número 165 de 12 de juliol de 2006, a l'emparament de l'article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es procedeix a la seva rectificació:

  ON DIU: "Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la selecció pel procediment de concurs de l'execució de les obres de "Jardineria del Parc dels Germans Gabrielistes del municipi de Sant Vicenç de Montalt"

  HA DE DIR: "Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la selecció pel procediment de concurs de l'execució parcial de les obres de "Jardineria del Parc dels Germans Gabrielistes del municipi de Sant Vicenç de Montalt"

  ON DIU: "E preu total que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és el de 357.080,30 euros (tres-cents cinquanta-set-mil vuitanta amb trenta cèntims)"

  HA DE DIR: ""E preu total que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és el de 196.500 euros (cent-noranta-sis-mil cinc-cents euros)"

  Sant Vicenç de Montalt, 21 de juliol de 2006

  El Regidor Delegat d'Urbanisme,
  Miquel Àngel Pigem de las Heras

 • En el DOGC, número 4679, pàgina 31841, de 19 de juliol de 2006, ha estat publicat el següent Edicte:

  Per resolució del Regidor Delegat d´Urbanisme de data 3 de juliol de 2006 s´ha aprovat el plec de clàusules administratives que han de regir el concurs per a la selecció del contractista executor de les obres de jardineria del Parc dels Germans Gabrielistes.

  En data 12 de juliol de 2006, a través d´ edicte,es publica en el Butlletí Oficial de la Província, l´edicte per tal de sotmetre el plec a informació pública durant el termini de vint dies.
   
  Mitjançant aquest edicte, s´obre un termini de presentació de proposicions de vint-i-dos dies a comptar del següent hàbil al de publicació del corresponent Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Sant Vicenç de Montalt, 13 de juliol de 2006.

  El Regidor Delegat d´Urbanisme,

  Miquel Àngel Pigem de las Heras

En el BOP, número 165, pàgines 88-90, de 12 de juliol de 2006, ha estat publicat el següent Edicte:

Per Resolució del senyor Regidor Delegat d´Urbanisme, en data 3 de juliol de 2006, s´acordà l´aprovació inicial del Plec de Clàusules Administratives que han de regir el concurs per a la selecció del contractista executor de les obres DE JARDINERIA DEL PARC DELS GERMANS GABRILEISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT, la qual cosa es fa pública en el termini de 20 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BOP i al Tauler d´Anuncis de la Corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions que consideri pertinents a les oficines de l´Ajuntament.

Sant Vicenç de Montalt, 6 de juliol de 2006.

Regidor Delegat d´Urbanisme,

Miquel Angel Pigem de las Heras

Publicat el 12.07.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^